A N U N Ț

privind concursul din data de 01.06.2011 pentru ocuparea postului

de asistent registrator principal gradul II

 

 

Serviciul : Serviciul de Publicitate Imobiliară;

Funcția: asistent registrator principal gr.II – Baia Mare – 1 post;

Perioada: determinată;

Sursă: externă

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

-         licențiat în științe juridice;

-         vechimea minimă în specialitate 6 luni;

-         cunoștințe operare PC.

 

 

SUSȚINEREA CONCURSULUI

         Concursul constă într-o probă scrisă și interviu. Lucrarea poate conține :

1.    Întrebări cu răspuns multiplu (test grilă) ;

2.    Întrebări cu răspuns scurt ;

3.    Întrebări cu răspuns elaborat (subiecte de sinteză) și spețe ;

4.    O combinație a variantelor de mai sus.

 

 Interviul va aborda atât subiecte profesionale cât și elemente relevante

privitoare la activitatea de până atunci a candidatului, la rezultatele profesionale și la comportamentul său.

         Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină la fiecare probă un punctaj minim de 50 de puncte.

         În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune dosarele până în data de 4.05.2011 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, birou resurse umane, Baia Mare, str. Cosmonauților nr.3, tel. 0262221587.

         Concursul va avea loc în sala de ședință a O.C.P.I. Maramureș, în data de 01.06.2011 orele 10,00.

 

 

 

 

Dosarul conține următoarele acte :

-         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului sau instituției publice organizatoare;

-         copia actului de identitate ;

-         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ;

-         copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor ;

-         cazierul judiciar ;

-         adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

-         curriculum – vitae model european ;

-         certificat de naștere și, după caz, certificat de căsătorie, în copie ;

-         recomandare de la ultimul loc de muncă privind profilul profesional și moral.

 

 

Director,

Vasile CIUMAN