INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș cu sediul în Baia Mare, Strada Cosmonauților nr. 3 cod poștal 430053, județul Maramureș, cod fiscal 9705242, prin prezenta aduce la cunoștință celor interesați inițierea procedurii de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil ,,Sediu BCPI Sighetu Marmației”.

Procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil, „Sediu BCPI Sighetu Marmației”,se va realiza în conformitate cu:

 

- Ordinul 913/05/12/2007 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea regulamentului privind procedura de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, modificată și complectată prin Ordinul 175/27./03/2008 al Directorului General al ANCPI.

- Ordinul nr. 270/16/05/2008 al Directorului General al ANCPI de aprobare a instrucțiunilor privind aplicarea procedurii de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile.

 

Ordinele de mai sus vor fi puse la dispoziția ofertanților, gratuit de către OCPI Maramureș.

 

Prezentele caracteristici reprezintă cerințele tehnice, funcționale și calitative minime solicitate de către autoritatea contractantă.

 

Caracteristicele minime solicitate:

 

1.-Suprafețe: Suprafață utilă(mp) minim: 140-160

2.-Amplasarea în zona a imobilului: în municipiul Sighetu Marmatiei Jud.Maramureș, zona centrală.

3.-Numarul căilor de acces rutier: minim o strada principală.

4.-Distanța maximă până la un mijloc de transport în comun: 200 metri.

5.-Utilități la care imobilul este branșat/are acces, minim: apă, canalizare, electricitate cu posibilități de conectare la sistemele de telefonie fixă și internet.

6.-Dotări obligatorii ale imobilului:.

-Finisaje exterioare bine întreținute.

-Finisaje interioare: pereții interiori să fie zugrăviți corespunzător  pentru un sediu administrativ, pardoseala să fie  rezistentă  la trafic: parchet, gresie, mozaic, marmură etc...

- Imobilul să aibă o compartimentare a spațiului pretabilă  pentru activitate de birouri.

-Spațiile sanitare să fie amenajate cu instalații sanitare în stare bună de funcționare, gresie si faianță.

-Încăperile cu destinație de birouri să  aibă asigurat iluminatul natural și electric.

-Instalații:

-de încălzire cu centrală proprie sau sobe de teracotă.

-de electricitate in stare bună  de funcționare.

-de apă și canalizare.

 

-existența (posibilitatea amenajării) unui spațiu  pentru activitate cu publicul.

-existența (posibilitatea amenajării) unui spațiu pentru arhiva de 50-59  m.p.

-existența (posibilitatea amenajării) unei rampe care să permită accesul în imobil  a persoanelor cu dizabilități.

-alte spații (holuri, magazii etc…)

 

   Caracteristici facultative:  Nu este cazul.

 

   Data și ora limită de  primire a solicitărilor de clarificări: 20/04/2012 ora 14

   Data și ora limită  de transmitere a răspunsurilor la  clarificări: 24/04/2012 ora 16

   Data și ora limită, locul de depunere a ofertelor: 26/04/2012 ora 12 la sediul OCPI MARAMUREȘ  din Baia Mare str.Cosmonauților nr.3 la secretariatul instituției.

   Data și ora deschideri ofertelor: 26/04/2012  ora  14  OCPI Maramureș din Baia Mare str. Cosmonauților nr. 3  în sala de ședințe.

 

Limba în care trebuie depusă oferta: ROMÂNĂ

Perioada minimă de valabilitate a ofertelor:  60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

 

Documnetația de  atribuire  este pusă la dispoziția celor interesați la sediul OCPI Maramureș, din Baia Mare Str.Cosmonauților nr.3  Serviciul Economic si BCPI Sighetu Marmatiei  str. Corneliu Coposu nr.3, gratuit începând cu data  prezentei, urmare a unei solicitări scrise, în cazul persoanelor juridice, semnată și ștampilată, prin înputernicit să ridice documentația, iar in cazul persoanelor fizice, prin cerere scrisă  depusă   personal.