Informații publice

LISTA documentelor de interes public a OCPI Maramureș (comunicate din oficiu sau la cerere)

LISTA informațiilor exceptate de la comunicare (la solicitările formulate în temeiul Legii 544/2001, în vederea respectării confidențialității)

LISTA cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de OCPI

Regulamentul de organizare și funcționare al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară

Informare privind aplicarea legislației europeane în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016

Drepturile persoanei vizate potrivit RGPD

Formular solicitare legată de prelucrarea datelor cu caracter personal care intră sub incidența Regulamentului (UE) 679/2016.

Sinteză
Achiziții
Bilanț și buget
Situația cheltuielilor salariale
Situația lunară a plăților la zi