Informații publice

Informare privind aplicarea legislației europeane în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016

Drepturile persoanei vizate potrivit RGPD

Formular solicitare legată de prelucrarea datelor cu caracter personal care intră sub incidența Regulamentului (UE) 679/2016.

Sinteză
Achiziții
Bilanț și buget
Situația cheltuielilor salariale
Situația lunară a plăților la zi