Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI - Anexă din 05 mai 2016

Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară din 05.05.2016 

În vigoare de la 11 mai 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 362bis din 11 mai 2016. Nu există modificări până la 22 iulie 2016.

    Achizitor - Autoritatea contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor sistematice de cadastru 
    ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
    BI - Buletin de Identitate 
    Birou teritorial - Birou de cadastru şi publicitate imobiliară 
    CF - Carte Funciară 
    .cgxml - Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) aferente imobilelor, utilizată în realizarea lucrărilor sistematice de cadastrului sistematic 
    CI - Carte de Identitate 
    CNP - Cod Numeric Personal 
    Contract - Atunci când nu este precizat altfel, termenul "contract" folosit în cadrul prezentelor specificaţii tehnice face referire la contractul/contractul subsecvent încheiat între Achizitor şi Prestator în scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Pentru lucrările sistematice de cadastru, în sensul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, între Prestator şi Achizitor se încheie contracte de servicii. 
    CUI - Cod Unic de Înregistrare 
    DDAPT - Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii 
    Documente tehnice - Documentele tehnice ale cadastrului 
    HG - Hotărârea Guvernului 
    ID - Identificatorul atribuit imobilului de către Prestator în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru. Acesta este unic la nivelul UAT şi reprezintă identificatorul sub care se regăseşte imobilul pe tot parcursul realizării lucrărilor sistematice de cadastru 
    Imobil - Terenul cu sau fară construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, care aparţine unuia sau mai multor proprietari şi se identifică printr-un număr cadastral unic. 
    Lege - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 
    Nr. cad - Număr cadastral 
    Nr. top - Număr topografic 
    OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
    PAD - Documentaţia cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui singur număr cadastral, conform Legii 
    Prestator - Operatorul economic 
    UAT - Unitatea administrativ-teritorială 
    UI - Unitatea individuală din construcţiile de tip condominiu 
   1. DATE GENERALE 
   1.1. Definirea lucrărilor sistematice de cadastru 
    Lucrările sistematice de cadastru reprezintă: 
   - Identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice; 
   - Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară; 
   - Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare. 
    Cadastrul determină poziţia limitelor imobilelor, pe bază de măsurători. 
    Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice în legătură cu imobilele, precum şi sarcinile care grevează imobilul sau modul de exercitare a dreptului de proprietate. 
    Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru reprezintă nu doar un proces de cartografiere a imobilelor ci şi identificarea drepturilor de proprietate asupra acestora, a altor drepturi reale ori a posesiei, în baza actelor juridice colectate, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară a drepturi. 
    Procesul necesită o interacţiune permanentă a Prestatorului cu cetăţenii, atât la domiciliul acestora cât şi în teren. În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru, Prestatorul preia informaţiile de ordin juridic în vederea: 
   - identificării deţinătorilor tuturor imobilelor; 
   - înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate, a altor drepturi reale şi a posesiei, în baza actelor translative, constitutive sau declarative de drepturi, precum şi în temeiul înscrisurilor care atestă exercitarea posesiei. De asemenea, se înscriu şi alte acte şi fapte juridice prevăzute de lege, care au legătură cu imobilul. 
    Prin deţinător de imobil, se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor. 
    Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru priveşte toţi deţinătorii de imobile dintr-o unitate administrativ-teritorială/sector cadastral. Acest fapt presupune participarea efectivă a deţinătorilor la acest proces, prin implicarea în activităţile care se desfăşoară în teren precum şi în etapa de publicare a rezultatelor. 
    Astfel, cetăţenii trebuie să colaboreze cu echipele care culeg datele din teren, prin furnizarea informaţiilor privitoare la identificarea imobilelor pe care le deţin, indicarea limitelor acestora, prezentarea actelor juridice care le atestă drepturile asupra imobilelor. 
    În etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deţinătorii imobilelor să consulte şi să analizeze documentele publicate şi să se pronunţe asupra corectitudinii informaţiilor prezentate. 
    Instituţii implicate  
    În desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru sunt implicate autorităţi cu rol în implementarea acestui proces şi autorităţi care contribuie la realizarea acestuia, prin prisma atribuţiilor legale pe care le au. 
    Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este autoritatea responsabilă pentru implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, denumit în continuare Programul Naţional, program ce are ca scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor şi deschiderea cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale. 
    În vederea realizării Programului Naţional, ANCPI încheie în condiţiile legii protocoale de colaborare cu entităţile care au resurse financiare pentru realizarea programului. 
    De asemenea, ANCPI avizează pentru conformitate cu reglementările specifice, Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate, în condiţiile legii. 
    Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară participă la desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru. În acest sens, recepţionează documentele tehnice întocmite de către Prestatori, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanţi desemnaţi la soluţionarea cererilor de rectificare sau a contestaţiilor cu privire la calitatea de posesor, formulate în urma publicării documentelor tehnice. 
    Potrivit Legii, OCPI sesizează camera notarilor publici cu privire la succesiunile nedezbătute. 
    Prin biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în evidenţa căruia se află unitatea administrativ- teritorială, OCPI deschide cărţile funciare şi asigură comunicarea extraselor rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. 
    Primăria în raza căreia sunt situate imobilele care fac obiectul lucrărilor sistematice de cadastru, contribuie prin intermediul primarului şi a compartimentelor de specialitate din primărie, la buna desfăşurare a acestora. 
    Conform Legii, primarul unităţii administrativ-teritoriale, are obligaţia să înştiinţeze prin orice mijloc de publicitate pe deţinătorii imobilelor cu privire la obligaţiile pe care aceştia le au în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru şi anume: să permită accesul pe proprietate a reprezentanţilor Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a rezultatelor. 
    Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, participă la identificarea proprietarilor, posesorilor sau a altor deţinători ai imobilelor şi pune la dispoziţia Prestatorului informaţiile şi evidenţele deţinute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrării sistematice de cadastru. 
    Conform prevederilor art. 12 alin. (14) din Lege, primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale, anterior recepţionării lor de către personalul de specialitate desemnat în acest scop, în vederea însuşirii tuturor datelor cu privire la terenuri şi construcţii şi pentru eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative. Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi efectuată şi prin emiterea unei adeverinţe care să confirme însuşirea de către primar a informaţiilor cuprinse în documentele tehnice cadastrale. 
    Potrivit art. 12 alin. (4) din Lege secretarul primăriei comunică camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale în vederea dezbaterii succesiunilor nedeschise şi eliberarea certificatului de moştenitor ori de legatar, după caz. 
    Instituţia Prefectului, în raza căreia sunt situate unităţile administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu se desfăşoară lucrările sistematice de cadastru, colaborează la realizarea lucrărilor. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are atribuţii de a asigura realizarea la nivelul judeţului a obiectivelor de interes naţional şi de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul Naţional. 
   1.2. Principiile lucrărilor sistematice de cadastru 
   - Principiul înregistrării gratuite a imobilelor. Înregistrarea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor identificate se face în mod gratuit, de către autorităţile desemnate în acest scop. 
   - Principiul integralităţii. În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se înregistrează toate imobilele, inclusiv imobilele proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ - teritoriale precum şi toţi deţinătorii identificaţi în urma acestor lucrări. 
   - Principiul oficialităţii. Înregistrarea sistematică a proprietăţilor se desfăşoară din oficiu, de către ANCPI, prin birourile teritoriale. 
   - Principiul înregistrării realităţii din teren. În cadrul procesului de înregistrare sistematică se înregistrează imobilele identificate şi măsurate conform realităţii din teren. 
    Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se stabileşte prin ordinul directorului general al ANCPI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I şi cuprinde precizarea unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările. 
    Modificările legislaţiei din domeniul cadastrului şi a publicităţii imobiliare, care au legătură cu desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică de cadastru se aplică de la data intrării în vigoare a respectivelor reglementări, inclusiv pentru etapele rămase de executat, în cazul contractelor aflate în derulare. 
   1.3. Aspecte sociale cu incidenţă în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru 
    În cadrul comunităţilor din teritoriile care fac obiectul lucrărilor sistematice de cadastru, pot exista persoane care datorită stării de sănătate sau situaţiei civile, ar putea fi împiedicate în exprimarea drepturilor privitoare la imobilele pe care le deţin. 
    Categoriile de persoane avute în vedere sunt: 
   - persoanele cu dizabilităţi; 
   - persoanele analfabete; 
   - persoanele în vârstă care nu se pot deplasa sau prezintă dificultăţi de vorbire, vedere, auz; 
   - văduvele şi femeile singure; 
   - romii prin prisma: 
   -- lipsei actelor de identitate, 
   -- lipsei actelor de proprietate, 
   -- lipsei certificatelor de căsătorie ca urmare a căsătoriilor cutumiare, 
   - minorii; 
   - persoanele din categoria minorităţilor etnice care nu cunosc limba română; 
   - persoanele puse sub interdicţie; 
   - persoanele condamnate la pedepse privative de libertate; 
   - persoane cu documente incomplete sau neactualizate referitoare la proprietate; 
   - persoane care deţin imobile în zona respectivă dar care locuiesc în altă parte a ţării sau în străinătate. 
    Prestatorul trebuie să acorde pe parcursul realizării lucrărilor sistematice de cadastru o atenţie deosebită categoriilor menţionate mai sus. În acest sens, Prestatorul cooperează cu primăria pentru a asigura participarea la lucrări a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. 
   1.4. Etapele lucrărilor sistematice de cadastru 
    Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se stabileşte prin ordinul directorului general al ANCPI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    Conform Legii, etapele lucrărilor sistematice de cadastru sunt: 
   a) Organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică, la nivel naţional şi local care are ca scop înştiinţarea cetăţenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică şi cu privire la beneficiile, drepturile şi obligaţiile acestora pe parcursul procesului de înregistrare sistematică. 
   b) Realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului: identificarea limitelor UAT, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea şi integrarea informaţiilor preluate de la OCPI, primărie sau alte instituţii şi autorităţi publice, ori din alte surse; 
   c) Derularea lucrărilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren având ca scop identificarea amplasamentelor şi a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor şi colectarea actelor juridice; 
   d) Actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea documentelor tehnice cadastrale; 
   e) Recepţia documentelor tehnice cadastrale de către personalul de specialitate desemnat în acest scop; 
   f) Derularea campaniei de informare cu privire la afişarea documentelor tehnice ale cadastrului; 
   g) Publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice cadastrale; 
   h) Înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale publicate; 
   i) Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluţionării cererilor de rectificare şi ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare; 
   j) Închiderea lucrărilor sistematice de cadastru, în vederea înscrierii în cartea funciară, deschiderea noilor cărţi funciare şi închiderea, prin ordin al directorului general al ANCPI, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, a vechilor evidenţe; 
   k) Comunicarea în condiţiile legii, a extrasului de carte funciară pentru informare şi a extrasului din noul plan cadastral; 
   l) Arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; 
   m) Eliberarea de către notarul public, în condiţiile legii, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari. 
   2. OBIECTIVUL LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU 
   2.1. Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru 
    Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru îl constituie înregistrarea imobilelor în registrul cadastral, în planul cadastral şi în cărţile funciare. 
    Identificarea imobilelor şi a deţinătorilor se realizează prin integrarea datelor obţinute în urma realizării interviurilor la teren, cu datele preluate de la OCPI, primării sau alte instituţii ori din alte surse. 
    La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului. Documentele tehnice ale cadastrului sunt: registrul cadastral al imobilelor (Anexa nr. 2), opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători (Anexa nr. 3), planul cadastral (Anexa nr. 7). 
   2.2. Informaţii generale necesare realizării lucrărilor sistematice cadastru 
    Informaţiile şi datele necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în cadastru şi în cartea funciară, sunt puse la dispoziţia Prestatorului de către Achizitor, conform prevederilor legale. Aceste informaţii sunt prezentate în Anexa nr. 1 Date generale. 
    Primăria unităţii administrativ-teritoriale furnizează Prestatorului informaţiile pe care le deţine cu privire la imobile şi deţinători, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (8) din Lege. 
    Conform Legii, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţia ANCPI, gratuit, datele, informaţiile şi copiile certificate ale documentelor privitoare la imobilele pe care acestea le deţin, în vederea desfăşurării lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierii acestora în cartea funciară. Reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai persoanelor juridice, ai altor entităţi care deţin terenuri în administrare, aflate în proprietatea statului ori a UAT- urilor, au obligaţia legală de a participa la identificarea şi măsurarea imobilelor situate în UAT- urile care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică. 
   3. ETAPELE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ 
   3.1. Campania de informare publică 
    În cadrul campaniei de informare publică sunt aduse la cunoştinţa cetăţenilor beneficiile realizării lucrărilor sistematice de cadastru, procedura de realizare a lucrărilor şi modul în care deţinătorii imobilelor din zona respectivă sunt implicaţi în desfăşurarea lucrărilor. 
    Campania de informare publică la nivel local este responsabilitatea Prestatorului. 
    În cazul în care ANCPI este autoritatea contractantă a lucrărilor sistematice de cadastru, în sprijinul campaniei publicitare locale se desfăşoară şi o campanie de informare la nivel naţional care este responsabilitatea Achizitorului. 
    În cadrul campaniei de informare publică locală Prestatorul realizează: 
   a) analiza situaţiei la nivelul UAT/sectorului cadastral, în ceea ce priveşte particularităţile locale din punctul de vedere al nevoilor de informare. 
    În acest sens, Prestatorul evaluează condiţiile şi cerinţele executării unei campanii de informare publică locală, care să sprijine derularea lucrărilor sistematice de cadastru. 
    Prestatorul analizează atât potenţialele elemente de suport cum ar fi: disponibilitatea autorităţilor locale pentru sprijinirea campaniei de informare, participarea la evenimente de informare a cetăţenilor, alocarea de spaţii publice pentru afişarea materialelor de promovare, alte evenimente ajutătoare (formatori de opinie care pot fi implicaţi în campanie: preot, învăţător, organizaţii neguvernamentale), cât şi potenţiale riscuri care trebuie avute în vedere pentru buna desfăşurare a campaniei publicitare locale (grupuri sociale vulnerabile, persoane de etnie romă, persoane cu handicap, etc.). 
    Această parte de analiză se finalizează cu "Raportul de analiză privind condiţiile de derulare a campaniei de informare locală" şi "Planul de acţiune" aferent, care se integrează în Raportul preliminar (Livrarea nr. 1). În "Planul de acţiune" se precizează locaţiile punctelor de informare şi programul de funcţionare a acestora. 
   b) derularea campaniei de informare publică locală 
    Campania de informare publică locală se desfăşoară în două etape. 
    Prima etapă se derulează în perioada desfăşurării lucrărilor de teren, iar a doua etapă se realizează în perioada de pregătire a publicării documentelor tehnice şi în cea de publicare a acestora. 
    Prestatorul are următoarele responsabilităţi: 
   - organizează şi coordonează campania de informare la nivel local; 
   - tipăreşte şi distribuie materialele informaţionale (pliante, postere). După semnarea contractului, achizitorul pune la dispoziţia Prestatorului modelul materialelor informaţionale. 
    Cantităţile privind materialele informaţionale şi caracteristicile tehnice ale acestora sunt prevăzute în Anexa nr. 5. Pe perioada implementării contractului, modelul materialelor informaţionale poate suporta modificări, ca mesaj sau conţinut grafic, dar caracteristicile tehnice rămân aceleaşi. Înainte de tipărire, Prestatorul are obligaţia de a prezenta modelul final al materialelor publicitare, în format digital, în vederea aprobării acestora de către Achizitor. Prestatorul are obligaţia de a distribui pliantele şi de a afişa posterele în locuri vizibile (primărie, cămin cultural, biserică, şcoală, dispensar, poştă, etc.) în perioada campaniei de informare. 
   - organizează cel puţin două runde de întâlniri de informare cu cetăţenii în fiecare sat al UAT (dacă lucrarea se desfăşoară la nivelul întregului UAT). În cazul în care, prin contract este stabilit faptul că lucrările se desfăşoară în anumite sectoare cadastrale, numărul întâlnirilor de informare poate fi modificat, cu acordul Achizitorului. 
    Prima rundă de întâlniri se organizează înaintea începerii lucrărilor de teren, iar a doua rundă în perioada de pregătire a documentelor tehnice ale cadastrului în vederea publicării. De asemenea, separat, se organizează întâlniri de informare pentru grupurile vulnerabile specifice ( astfel cum au fost precizate la secţiunea 1.3.). 
    Aceste întâlniri de informare trebuie organizate, în funcţie de particularităţile fiecărui UAT, ţinând cont de locaţie (de exemplu: la primărie, la şcoală/liceu etc.) şi de perioada potrivită de desfăşurare (de exemplu: seara, la sfârşitul săptămânii) pentru a asigura o participare maximă. 
    Prestatorul informează comunitatea despre planul de lucru şi despre programarea interviurilor în teren, precum şi despre măsurarea şi identificarea imobilelor. 
   - organizează cu ajutorul primăriei cel puţin două puncte de informare unde cetăţenii pot solicita explicaţii suplimentare (dacă lucrarea se desfăşoară la nivelul întregului UAT). În cazul în care, prin contract este stabilit faptul că lucrările se desfăşoară în anumite sectoare cadastrale, numărul şi locaţiile punctelor de informare pot fi modificate, cu acordul Achizitorului. 
    Prestatorul organizează puncte de informare suplimentare, acolo unde este cazul, în funcţie de mărimea UAT - ului, de distanţele dintre localităţile componente şi de caracteristicile sociale specifice UAT. Organizarea punctelor de informare se realizează în aşa fel încât să se maximizeze participarea cetăţenilor la lucrările de cadastru. 
    Punctele de informare funcţionează în perioada derulării lucrărilor de teren şi în cele de pregătire a publicării şi respectiv de publicare a documentelor tehnice. 
    Locaţiile punctelor de informare şi programul de funcţionare al acestora se completează de către Prestator în materialele informaţionale, înainte de tipărirea acestora. 
    Pentru a ţine seama de specificul fiecărei localităţi, în organizarea campaniei de informare locală pot fi implicaţi, mai ales în cadrul întâlnirilor, formatori de opinie locali care au credibilitate în faţa oamenilor şi care pot influenţa comportamentul acestora (de exemplu: preotul, învăţătorii, personalul medical, etc.). 
    În localităţile în care sunt întâlnite situaţii particulare (populaţii minoritare care nu vorbesc limba română, cu grad scăzut de educaţie, etc.), se au în vedere elemente de particularizare cum ar fi: includerea în echipele de promotori a unor persoane care vorbesc limba minorităţilor respective, extinderea numărului de întâlniri, etc. 
    A doua etapă a campaniei de informare se derulează în perioadele de pregătire a publicării documentelor tehnice ale cadastrului şi de publicare a acestora, în scopul verificării datelor de către persoanele interesate. 
    În perioada de pregătire a publicării documentelor tehnice ale cadastrului, Prestatorul distribuie cetăţenilor înştiinţări pentru convocarea acestora la primărie în scopul verificării rezultatelor privitoare la proprietăţile pe care le deţin şi afişează postere în locuri vizibile. 
    Anterior distribuirii/afişării materialelor informaţionale, în fiecare etapă a campaniei de informare, între Achizitor/OCPI (în cazul în care achizitorul este ANCPI) şi Prestator se întocmeşte un proces -verbal de constatare în care se consemnează faptul că Prestatorul a produs materialele publicitare în numărul şi cu respectarea formatelor specificate în Anexa nr. 5. Prestatorul anexează procesul-verbal de constatare la rapoartele de monitorizare a campaniei de informare. 
   c) monitorizarea campaniei publice de informare locală 
    Prestatorul monitorizează activităţile referitoare la campania de informare locală şi întocmeşte două rapoarte de monitorizare, corespunzătoare livrărilor "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" şi "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală". 
    Primul Raport de monitorizare este parte a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" şi conţine detalii legate de: 
   - întâlnirile de informare cu cetăţenii (data, durata, număr de participanţi, număr de materiale informative distribuite, cine a susţinut proiectul din partea autorităţilor, formatori de opinie care au participat şi susţinut campania, lista principalelor probleme ridicate); 
   - activităţile de tipărire (pliante şi postere) şi distribuire/afişare (număr de pliante/postere tipărite, de acţiuni de difuzare pe fiecare localitate din UAT, data la care s-au realizat, lista cu problemele întâmpinate în timpul difuzării); 
   - activităţile desfăşurate în cadrul punctelor de informare (perioada în care a funcţionat punctul de informare, numărul de cetăţeni care au venit la punctul de informare, tipurile de activităţi desfăşurate: informare, consultaţii, lista cu problemele întâmpinate etc.); 
   - lista cu alte probleme întâlnite şi modul în care au fost gestionate (întâlniri separate cu grupuri minoritare, persoane cu dizabilităţi etc.). 
    Al doilea Raport de monitorizare este parte a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală" şi conţine detalii legate de: 
   - întâlnirile de informare cu cetăţenii (data, durata, număr de participanţi, cine a participat din partea autorităţilor, probleme identificate); 
   - activităţile de tipărire şi afişare (numărul de postere tipărite, acţiunile de difuzare pe fiecare localitate din UAT, data la care s-au realizat); 
   - activităţile desfăşurate în punctele de informare din cadrul primăriilor (perioada în care a funcţionat punctul de informare corespunzător etapei de publicare, câte ore pe zi a funcţionat acesta, numărul de cetăţeni care au venit la punctul de informare, tipurile de activităţi desfăşurate: informare, consultaţii, lista cu problemele întâmpinate etc.); 
   - lista cu alte probleme întâlnite şi modul în care au fost gestionate (întâlniri separate cu grupuri minoritare, persoane cu dizabilităţi etc.). 
   3.2. Lucrări preliminare 
   3.2.1. Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru 
    Primarul fiecărui UAT semnează un Angajament prin care acesta îşi exprimă acordul de cooperare în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Formularul Angajamentului se regăseşte în Anexa nr. 9. Prin grija Prestatorului Angajamentul se anexează Raportului Preliminar. 
    Lucrările sistematice de cadastru în UAT/sectorul cadastral, încep cu organizarea campaniei de informare publică locală. 
    În termen de 15 zile de la solicitarea Prestatorului, Achizitorul pune la dispoziţia acestuia datele cuprinse în Anexa nr. 1. 
    Lucrările de cadastru şi identificarea proprietarilor, respectiv posesorilor sau a altor deţinători, sunt realizate de membrii echipelor de teren ai Prestatorului şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale. 
   3.2.2. Studiul datelor analogice şi digitale preluate de la Achizitor 
    În cadrul acestei operaţiuni Prestatorul analizează datele analogice şi digitale preluate de la Achizitor: 
   - limitele UAT şi ale intravilanelor componente deţinute de OCPI, utilizate în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi de înscriere în cartea funciară; 
   - ortofotoplanul corespunzător unităţii administrativ-teritoriale sau sectorului cadastral; 
   - planurile cadastrale/topografice; 
   - planurile parcelare, avizate de comisia locală, recepţionate de către OCPI; 
   - fişierele .pdf extrase din baza de date a titlurilor de proprietate şi datele textuale din DDAPT; 
   - baza de date a registrelor de transcripţiuni-inscripţiuni; 
   - copii ale cărţilor funciare; 
   - PAD active provenite din înregistrarea sporadică; 
   - fişiere .cgxml cu date din baza de date a aplicaţiei e-Terra; 
   - date referitoare la reţeaua naţională geodezică (planimetrie, altimetrie); 
   - alte documentaţii (hărţi de carte funciară, cadastru imobiliar-edilitar, sisteme informaţionale specifice etc.), în măsura în care sunt necesare realizării lucrărilor; 
   - datele preluate de la autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale. 
   3.2.3. Recunoaşterea terenului 
    În cadrul acestei operaţiuni Prestatorul parcurge următoarele etape: 
   - identificarea formelor de relief; 
   - identificarea limitelor UAT; 
   - recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică; 
   - identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări topografice; 
   - identificarea zonelor în care se efectuează măsurători ale imobilelor în teren cu participarea deţinătorilor; 
   - identificarea zonelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii, precum şi a zonelor necooperativizate, dacă este cazul; 
   - identificarea zonelor cu potenţiale dificultăţi: imobile deţinute de comunităţi etnice minoritare (romi, saşi, slovaci, etc.), imobile aflate în litigiu pe rolul instanţelor, etc. 
   3.2.4. Realizarea raportului preliminar 
    Raportul Preliminar este documentaţia în care Prestatorul prezintă soluţiile tehnice, detalierea fiecărei operaţiuni, volumul de lucrări pe etape şi tipuri de operaţiuni, alocarea resurselor umane şi tehnice, stabilirea termenelor de îndeplinire a obiectivelor şi orice alte informaţii relevante pentru evaluarea soluţiei tehnice propuse. 
    Analizele din Raportul preliminar se fac la nivel de UAT (dacă în contract este prevăzut faptul că lucrarea acoperă întregul UAT) ori la nivelul sectoarelor cadastrale prevăzute în contract. 
    Raportul preliminar include: 
   1. Evaluarea datelor primite; 
   2. Recunoaşterea terenului: identificarea zonelor cooperativizate şi necooperativizate, estimarea volumului de măsurători şi precizarea modului de realizare a acestora; 
   3. Descrierea soluţiei tehnice; 
   4. Proiectarea sau actualizarea sectoarelor cadastrale; 
   5. Sistemul de asigurare a calităţii; 
   6. Evaluarea riscurilor; 
   7. Programul lucrărilor care prezintă metodele generale, organizarea, ordinea şi termenele de realizare a lucrărilor. Se detaliază programul pentru fiecare UAT/sector cadastral în termeni de resurse umane şi tehnice implicate în diverse etape de producţie, persoane responsabile pentru fiecare flux de producţie, etc. Programul lucrărilor include planul principalelor activităţi; 
   8. Raportul de analiză privind derularea campaniei de informare locală şi planul de acţiune aferent; 
   9. Un eşantion format din 20 de fişiere .cgxml şi fişierele ID .pdf asociate. 
    Programul lucrărilor se actualizează în conformitate cu prevederile contractului şi constatările Raportului preliminar. 
    Planul principalelor activităţi se realizează conform modelului de mai jos: 
    Judeţ: 
    UAT/sector cadastral: 

Nr. crt. Denumire activitate Locul desfăşurării Nr. persoane alocate Nr. zile calendaristice Perioadă calendaristică
1 Colectare şi integrare date
2 Realizare măsurători topografice
3 Identificare şi măsurare limite imobile
4 Colectare acte de proprietate
5 Integrare date şi generare fişiere .cgxml
6 Realizare documente tehnice
7 Publicare documente tehnice, soluţionare cereri de rectificare
8 Actualizare documente tehnice

    Pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică fiecărui imobil i se alocă de către Prestator un identificator unic la nivelul UAT (ID - număr natural de la 1 la n). 
    Datele grafice şi textuale asociate unui imobil sunt stocate în fişiere tip .xml cu denumirea ID.cgxml, iar actele asociate acestuia sunt stocate în fişiere tip .pdf cu denumirea ID.pdf. 
    În cazul unităţilor individuale din construcţiile de tip condominiu (UI), denumirea fişierelor .pdf asociate este de forma: 
    ID-Cn-Um.pdf, unde: 
    ID - identificator imobil 
    Cn - litera "C" urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu 
    Um - litera "U" urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu. 
    Releveele executate pentru unităţile individuale din construcţiile condominiu se stochează în fişiere .jpg cu denumirea ID-Cn-Um-Rp.jpg, unde ID, Cn, Um au semnificaţia de mai sus, iar Rp reprezintă litera "R" urmată de numărul de ordine al imaginilor. 
    Fişierele .cgxml din eşantion se realizează cu respectarea formatului prezentat în Anexa nr. 8 şi a regulilor de verificare şi validare din Manualul aplicaţiei WebCadgen. Imobilele pentru care se generează fişierele .cgxml trebuie să formeze o zonă compactă. Codul SIRSUP utilizat este cel al UAT pentru care se execută lucrările de înregistrare sistematică. Datele conţinute în fişiere pot fi reale sau fictive. Fişierele ID.pdf asociate pot conţine acte de proprietate sau dacă acestea nu există, se asociază un fişier .pdf care conţine textul "TEST". 
    Planul sectoarelor cadastrale propuse se tipăreşte la scara 1:10.000 şi conţine, după caz, în funcţie de termenii contractuali: 
   - limita UAT; 
   - limitele intravilanelor componente; 
   - limitele şi numerotarea sectoarelor cadastrale; 
   - ortofotoplanul. 
    Raportul preliminar se predă Achizitorului conform graficului de livrare stabilit în contract. 
    Prin Raportul preliminar, Prestatorul nu poate aduce modificări care să contravină prevederilor contractuale sau celor din specificaţiile tehnice şi nu poate stabili atribuţii suplimentare în sarcina Achizitorului sau a OCPI. 
    În cazul în care Achizitorul este unitatea administrativ-teritorială, Raportul preliminar se recepţionează de o Comisie de recepţie constituită de primarul UAT, comisie din care face parte şi un reprezentant al OCPI. Comisia de recepţie întocmeşte procesul-verbal de recepţie a Raportului preliminar, în baza căruia Achizitorul emite Certificatul de Acceptanţă. 
    În cazul în care Achizitorul este ANCPI, Raportul preliminar se transmite la ANCPI în vederea efectuării recepţiei. Comisia de recepţie, numită prin ordin al directorului general al ANCPI, întocmeşte procesul-verbal de recepţie a Raportului preliminar, în baza căruia Achizitorul emite Certificatul de Acceptanţă. 
    În cazul în care Raportul preliminar nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice, Prestatorul îl reface în termen de 14 zile de la data comunicării procesului -verbal de constatare. 
    Dacă şi după expirarea termenului de 14 zile se constată că Raportul preliminar nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice raportul se consideră nepredat urmând a se aplica prevederile contractului. 
    O copie a Certificatului de Acceptanţă şi a Raportului preliminar se transmit la OCPI. 
   3.3. Derularea lucrărilor de specialitate 
    Lucrările de specialitate se realizează în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, denumit şi Stereo 70. 
    În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în cartea funciară se înscriu suprafeţele rezultate din măsurători. 
    Potrivit Legii, situaţia imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară. 
    În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, situaţia imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral/topografic şi în cartea funciară, se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale, identificată prin măsurătorile efectuate şi actele juridice colectate. 
    În cazul imobilelor situate în intravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar, precum şi în situaţia imobilelor din extravilan, care nu au făcut obiectul legilor fondului funciar, la înscrierea suprafeţei în documentele tehnice, se va proceda după cum urmează: 
   a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din actul de proprietate; 
   b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa deţinută când aceasta este egală sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate; când suprafaţa deţinută este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, se înregistrează suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară. 
    În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ- teritoriale. 
   3.3.1. Determinarea tarlalelor, cvartalelor şi sectoarelor cadastrale 
    Determinarea sectoarelor cadastrale se realizează cu scopul de a facilita localizarea imobilelor pe planul cadastral şi de a gestiona cât mai eficient informaţiile grafice. 
    Sectorul cadastral este delimitat de elemente liniare stabile în timp (şosele, ape, canale, diguri, căi ferate, etc.). Totalitatea elementelor liniare stabile în timp alcătuiesc Sectorul cadastral 0. 
    La stabilirea sectoarelor cadastrale se utilizează: limitele UAT deţinute de OCPI, ortofotoplanul, limitele intravilanelor, planurile topografice sau cadastrale scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10.000, planul cadastral de ansamblu scara 1:10.000, etc. 
    Limitele ce definesc sectoarele cadastrale nu intersectează limitele de imobile. 
    În cadrul acestei activităţi se stabilesc: 
   - limitele sectoarelor cadastrale; 
   - numerotarea sectoarelor cadastrale. 
    Numerotarea sectoarelor cadastrale se realizează cu cifre arabe începând cu numărul 1, din partea de nord-vest a teritoriului UAT şi se continuă în ordinea crescătoare a numerelor, în mod convenabil, din aproape în aproape, în aşa fel încât să se parcurgă tot teritoriul, până la ultimul sector din partea de sud. După terminarea numerotării sectoarelor din extravilan, în continuarea acestei numerotări, se numerotează sectoarele din intravilan, începând cu localitatea reşedinţă a UAT şi apoi cu celelalte localităţi, în ordinea depărtării lor faţă de reşedinţă. 
    Limitele cvartalelor şi tarlalelor coincid cu limitele care definesc imobilele. 
    Precizia care trebuie asigurată este corespunzătoare preciziei grafice a scării planului, luând în considerare o eroare grafică de 0,2 mm. Pentru asigurarea unei precizii uniforme la nivelul întregului plan cadastral, elementele digitizate se constrâng/verifică, prin măsurători topografice efectuate în punctele caracteristice ale tarlalei/cvartalului (cel puţin 4 puncte caracteristice pentru fiecare tarla/cvartal). 
   3.3.2. Identificarea limitelor imobilelor 
    Lucrările sistematice de cadastru se realizează potrivit Legii, prin utilizarea reprezentării grafice a limitelor unităţii administrativ-teritoriale şi a limitelor intravilanelor deţinute de OCPI. 
    Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunzătoare planului la scara 1:5000 pentru extravilan şi planului la scara 1:2000 pentru intravilan. 
    Situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale, identificată prin lucrările de înregistrare sistematică efectuate şi actele juridice colectate. 
    În cazul în care deţinătorii nu se prezintă pentru identificarea limitelor imobilelor, identificarea se va face de Prestator în lipsa acestora. 
    Reprezentanţii entităţilor care deţin în administrare terenuri aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia legală de a participa la identificarea şi măsurarea imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice. 
   3.3.2.1. Stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan 
    Imobilul împrejmuit este acel imobil ale cărui limite sunt materializate prin elemente stabile în timp (ex: garduri, ape), clar identificabile. 
    Limitele imobilelor împrejmuite pot fi determinate: 
   - prin măsurători topografice ale tuturor punctelor de detaliu; 
   - prin metodă combinată, măsurători topografice ale detaliilor liniare şi vectorizarea planurilor, în zonele în care există planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scări mai mari). 
    În cazul imobilelor neîmprejmuite, limitele se stabilesc prin măsurători, în prezenţa deţinătorilor şi pe baza planurilor existente. 
    În cazul construcţiilor, punctele caracteristice se determină prin măsurători expeditive. 
    Lăţimea străzilor, drumurilor comunale şi uliţelor se stabileşte între limitele imobilelor. Detaliile liniare (drumuri, străzi, uliţe, căi ferate, diguri, ape, etc.) constituie imobile şi se înregistrează în cadastru ca atare. 
   3.3.2.2. Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan 
    Pentru zonele unde există planuri parcelare în format raster, acestea se georeferenţiază, iar limitele imobilelor se determină prin vectorizarea planului şi se introduc în planul cadastral, în cazul în care reflectă situaţia din acte şi teren. 
    În situaţia în care nu există planuri parcelare, limitele imobilelor se stabilesc în baza informaţiilor obţinute de la OCPI, primărie şi deţinători. 
    În cazul imobilelor din extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă în urma măsurării unei tarlale se constată un deficit de suprafaţă, suprafaţa imobilelor din tarla se diminuează proporţional pe baza unui coeficient stabilit prin raportarea suprafeţei tarlalei la suma suprafeţelor din titlurile de proprietate. Proprietarii imobilelor în cauză pot solicita atribuirea diferenţei de suprafaţă, în condiţiile legii. În cazul imobilelor înscrise în cadastru şi cartea funciară, suprafaţa nu se va diminua, dacă aceasta nu depăşeşte suprafaţa din titlul de proprietate. 
    În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se constată un deficit de suprafaţă, suprafaţa imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se va diminua până la limita suprafeţei din titlul de proprietate. 
    Măsurătorile topografice se execută în conformitate cu normele tehnice în vigoare. 
   3.3.3. Pregătirea fişei de date a imobilului 
    Prestatorul integrează şi corelează în fişa de date a imobilului informaţiile provenite din toate sursele de date disponibile. 
    Prestatorul generează fişe de date pentru toate imobilele. În etapa de realizare a interviurilor la teren, fişa de date este completată sau actualizată şi semnată de către o persoană fizică autorizată din echipa Prestatorului. Fişa de date constituie un document de lucru, care poate fi completat, corectat, modificat. 
    Fişele de date ale imobilelor, pentru care au fost identificaţi posesori, vor fi în mod obligatoriu semnate de către posesori şi de către persoana autorizată a Prestatorului. 
    Modelul fişei de date a imobilului se regăseşte în Anexa nr. 4. 
   3.3.4. Identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor 
   3.3.4.1. Identificarea deţinătorilor 
    Prestatorul şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători legali ai imobilelor. 
    Imobilul cu deţinător identificat este acel imobil pentru care, după caz: 
   a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice; 
   b) posesia este stabilită conform prevederilor art. 13 din Lege. 
    În cazul în care proprietarul imobilului este identificat, iar din evidenţele primăriei rezultă faptul că acesta este decedat, în fişa de date a imobilului, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în coloana Observaţii se face menţiunea "proprietar decedat". 
    Imobilul cu deţinător neidentificat este acel imobil pentru care nici o instituţie implicată nu poate să pună la dispoziţie informaţiile sau evidenţele necesare pentru identificarea deţinătorului. 
    În fişa de date a imobilului pentru care nu a fost identificat deţinătorul, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în a doua coloană se înscrie "Proprietar neidentificat". 
    În acest caz, în fişierul .cgxml corespunzător imobilului, se completează câmpurile asociate geometriei imobilului şi câmpurile corespunzătoare Părţii I a cărţii funciare. În Partea a II-a a cărţii funciare se completează câmpurile corespunzătoare înscrierii provizorii a dreptului de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale, prevăzută de art. 13 alin. (10) din Lege iar în coloana "Observaţii privitoare la proprietar" din Registrul cadastral al imobilelor se menţionează textul "Proprietar neidentificat". 
    Pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare şi care se identifică parţial cu un număr topografic, în cuprinsul fişierului .cgxml, la introducerea datelor despre imobil, în secţiunea asociată părţii I a cărţii funciare, în câmpul "Observaţii/Referinţe" se menţionează textul "parte din nr. topografic. . .". 
    Sarcinile imobilelor, care nu sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice altă cauză, se preiau obligatoriu în fişierele .cgxml. 
    Stabilirea destinaţiei şi a categoriei de folosinţă  
    Destinaţiile şi categoriile de folosinţă ale parcelelor se stabilesc în conformitate cu realitatea din teren şi se înscriu cu denumirile stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Limitele acestora se stabilesc prin măsurători expeditive. 
    Potrivit Legii, situaţia reflectată în documentele tehnice cadastrale se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală până la proba contrară şi în consecinţă, se va înscrie categoria de folosinţă actuală din teren. 
    Identificarea construcţiilor  
    Construcţiile identificate pe teren se consemnează în fişa de date a imobilului şi se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului. 
    Se înregistrează construcţiile permanente, clasificate după destinaţia stabilită în conformitate cu prevederile legale. 
    Construcţiile se înscriu în documentele tehnice şi în cartea funciară în baza actelor de proprietate, iar în lipsa actelor doveditoare, prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, ori în baza unei adeverinţe eliberate de primar prin care acesta atestă însuşirea informaţiilor tehnice şi juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale. În lipsa însuşirii documentelor tehnice de către primar, înscrierea construcţiilor se realizează în baza documentelor tehnice ale cadastrului publicate şi necontestate. În cazul în care acestea au fost contestate, înscrierea se face în baza documentelor tehnice astfel cum au fost publicate, dacă contestaţia a fost respinsă, iar dacă a fost admisă înscrierea se face în baza procesului-verbal de soluţionare a cererii de rectificare. 
    Potrivit Legii, situaţia reflectată în documentele tehnice cadastrale se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară. 
    Situaţia construcţiilor condominiu  
    În cazul unui imobil cu construcţie de tip condominiu se generează un singur fişier .cgxml care include date despre: 
   a) terenul pe care se află construcţiile; 
   b) construcţiile condominiu şi individuale; 
   c) unităţile individuale componente ale condominiului. 
    În situaţiile prevăzute la punctele a) şi b) se întocmeşte o singură fişă de date, iar pentru situaţia prevăzută la punctul c), pentru fiecare UI se întocmeşte, separat, câte o fişă de date. 
    Prestatorul execută releveele unităţilor individuale componente ale construcţiilor de tip condominiu. Releveul se furnizează sub forma unui fişier de tip imagine JPEG, având extensia .jpg şi denumirea de tipul ID-Cn-Um-Rp.jpg. Imaginea conţine: textul "RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ", textul "Scara ." (se completează scara), releveul executat de Prestator sau existent, urmat de tabelul centralizator cu suprafeţe utile ale încăperilor unităţii individuale. 
    Fişierul de tip imagine trebuie să aibă următoarele caracteristici: 
   - rezoluţie 300 dpi; 
   - număr de culori: Grayscale (8 biţi). 
    În funcţie de dimensiunea şi scara la care este produs releveul, imaginea se încadrează în una din următoarele dimensiuni: 
   - 170 mm lăţime x 220 mm înălţime având 2007 X 2480 pixeli; 
   - 250 mm lăţime x 130 mm înălţime având 2952 X 1535 pixeli; 
   - 250 mm lăţime x 330 mm înălţime având 2952 X 3897 pixeli; 
   - 375 mm lăţime x 210 mm înălţime având 4429 X 2480 pixeli. 
    Situaţia litigiilor  
    În cazul în care imobilele fac obiectul unor procese înregistrate pe rolul instanţelor, în fişele de date ale imobilelor implicate, se consemnează la punctul 4. "Notări, procese, interdicţii, etc.",: numărul dosarului, instanţa la care este înregistrat dosarul, obiectul litigiului, părţile în litigiu. 
    Această notare se efectuează şi în fişierele .cgxml ale imobilelor în cauză. 
   3.3.4.2. Colectarea actelor 
    Prestatorul colectează, în copie legalizată, actele juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conţin modificări ale configuraţiei imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile. Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea nu există în arhiva OCPI, a primăriei sau a altor instituţii şi autorităţi publice. În aceste cazuri se eliberează copii ale documentelor certificate pentru conformitate cu originalul celor din arhivă. 
    La cererea Prestatorului primăria eliberează copii legalizate ale actelor necesare întocmirii documentelor tehnice, în condiţiile art. 17 al Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare. 
    În cazul localităţilor unde funcţionează birouri ale notarilor publici, în cadrul campaniei de informare publică pe care o desfăşoară, Prestatorul înştiinţează cetăţenii cu privire la necesitatea legalizării pe cale notarială a copiilor actelor de proprietate. 
    În vederea înregistrării în documentele tehnice şi în cartea funciară, este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil. În cazul imobilelor înregistrate în cartea funciară anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică, în fişa de date a imobilelor se menţionează proprietarul înscris în cartea funciară, iar în baza actelor juridice doveditoare, poziţia acestuia se radiază şi se înscrie ultimul proprietar. Prestatorul are obligaţia de a analiza actele juridice care fac dovada transmisiunilor succesive ale drepturilor cu privire la imobilele în cauză. 
    În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasele din inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate. Pentru imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate ori a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţilor administrativ-teritoriale în cauză, în baza hotărârii emise în condiţiile legii de consiliile judeţene, de Consiliul general al Municipiului Bucureşti ori de consiliile locale. 
    În cazul imobilelor proprietate privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, dovada dreptului de proprietate se face cu actele juridice de dobândire a acestor imobile. 
    Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia, conform legii, de a pune la dispoziţia Prestatorului, gratuit, datele, informaţiile şi copiile certificate ale documentelor referitoare la imobilele pe care le deţin, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. 
    Conform prevederilor legale, primarul pune la dispoziţia Prestatorului, toate informaţiile şi evidenţele deţinute de primărie, privitoare la imobile şi deţinători. De asemenea, primarul eliberează certificatele necesare realizării lucrărilor, în termen de 30 de zile de la solicitare. 
   3.3.4.3. Înregistrarea posesiei de fapt asupra imobilului 
    Persoana care nu deţine acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă imobilul sub nume de proprietar, poate fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului ca posesor de fapt, în baza următoarelor documente: 
   a) fişa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului şi de către persoana autorizată, reprezentantul Prestatorului, să efectueze lucrările de înregistrare sistematică; 
   b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, care atestă faptul că: 
   (i) posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; 
   (ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; 
   c) copia înscrisului care atestă faptul posesiei, dacă există. 
    Prestatorul colectează de la posesori documentele menţionate şi copiile actelor de identitate şi de stare civilă. Adeverinţa prevăzută la litera b) poate fi colectată, ori aceasta poate fi înlocuită prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, în condiţiile art. 12 alin. (14) din Lege. 
    Dispoziţiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile: 
   - imobilelor situate în intravilan,; 
   - imobilelor situate în extravilanul localităţilor, altele decât cele care au făcut obiectul legilor proprietăţii. 
    Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificaţi posesorii. 
    Posesia de fapt înscrisă în documentele tehnice se notează în cărţile funciare deschise din oficiu ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. 
    Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat se înscrie în cartea funciară pe baza certificatului eliberat de notarul public, în condiţiile prevăzute de Lege. 
    Constatarea că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se face de către notarul public, la cererea posesorilor înscrişi în cartea funciară. În acest sens notarul public eliberează certificatul de înscriere a posesorului ca proprietar, în baza căruia se va intabula dreptul de proprietate. 
    Prestatorul informează posesorii în cadrul campaniei de informare publică, asupra procedurii de urmat pentru obţinerea certificatului de înscriere a a posesorului ca proprietar. 
    Eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar se poate solicita la împlinirea unui termen de 90 de zile de la data deschiderii din oficiu a cărţilor funciare, pentru imobilele situate în intravilan cu privire la care nu s-a contestat calitatea de posesor şi nici nu a fost notată o acţiune civilă în contestarea acestei calităţi ulterior deschiderii cărţii funciare. 
    Dispoziţiile referitoare la eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar nu se aplică imobilelor situate în extravilan şi nici imobilelor aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale. 
    Procedura prin care se constată că posesorul este considerat proprietar se stabileşte prin protocol încheiat între ANCPI şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 
   3.3.5. Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului 
    Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pe sectoare cadastrale şi evidenţiază situaţia tehnică şi juridică reală, constatată cu ocazia desfăşurării lucrărilor sistematice de cadastru. 
    Documentele tehnice ale cadastrului constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. 
    Prestatorul transmite primarului documentele tehnice ale cadastrului în vederea contrasemnării, anterior predării lor la OCPI. Conform Legii, primarul are obligaţia de a contrasemna documentele tehnice ori de a elibera o adeverinţă prin care atestă însuşirea acestora, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării. 
    În cazul în care primarul consimte, prestatorul îi poate preda documentele tehnice ale cadastrului, pentru verificare, în format digital, urmând ca după verificare şi aprobare să procedeze la tipărirea acestora. 
    Deţinătorii imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice, precum şi emitenţii înscrisurilor puse la dispoziţie în vederea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului, răspund pentru legalitatea, autenticitatea şi exactitatea datelor cuprinse în acestea, în condiţiile legii. 
   3.3.5.1. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI 
    Livrarea nr. 1 "Raportul preliminar" se predă pe DVD, iar livrările ulterioare, respectiv"Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" şi "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală, pe HDD. 
    Pe eticheta suportului se menţionează: 
   - Lucrări de înregistrare sistematcă UAT. . .; 
   - Livrarea nr. . . . . . . . . . ./Sector cadastral nr. . . .; 
   - Conţinutul livrării. 
    Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6. 
   3.3.5.2. Livrabile 
    Documentaţia finală, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în tabelul de mai jos: 
    TABEL LIVRABILE  

Livrarea nr. 1 - Raportul Preliminar 

Nr. Crt. Livrabilul Format/ nr. exemplare1)
Format hârtie Format digital
1 Raportul preliminar da, 1 ex. .doc şi .pdf

   1) Planul cu propunerea sectoarelor cadastrale se predă în format analogic şi digital (.dxf şi .shp), iar fişierele .cgxml în format digital. 

Livrarea nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare 

Nr. Crt. Livrabilul Format / nr. exemplare
Format hârtie Format digital
1 Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate da, 1 ex. .doc şi .pdf
2 Fişele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru da, 1 ex. .pdf
3 Releveele unităţilor individuale din construcţiile condominiu da, inclus la nr. ctr.5 .jpg
4 Fişierele .cgxml nu .xml
5 Registrul cadastral al imobilelor (inclusiv releveele UI formatate pentru publicare) da, 1 ex. .doc/.txt şi .pdf (fişierele .doc/.txt nu includ releveele UI)
6 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători da, 1 ex. .doc/.txt şi .pdf
7 Planul cadastral de ansamblu sc. 1:10.0003) da, 1 ex. .tiff georeferenţiat /.shp/.dxf şi .pdf 2)
8 Planurile cadastrale da, 1 ex. .tiff georeferenţiat /.shp/.dxf şi .pdf 2)
9 Raport de control intern al calităţii da, 1 ex. .doc şi .pdf
10 Raport de monitorizare a participării grupurilor vulnerabile la lucrările de înregistrare sistematică da, 1 ex. .doc şi .pdf
11 Raportul de monitorizare a campaniei de informare locale da, 1 ex. .doc şi .pdf

Livrarea nr. 3 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală 

Nr. Crt. Livrabilul Format / nr. exemplare
Format hârtie Format digital
1 Cereri de rectificare, contestaţii, acte, procese verbale, etc. nu .pdf
2 Releveele unităţilor individuale din da, inclus .jpg
construcţiile condominiu la nr. ctr.4
3 Fişierele .cgxml nu .xml
4 Registrul cadastral al imobilelor (inclusiv releveele UI formatate pentru publicare) da, 2 ex. .doc/.txt şi .pdf (fişierele .doc/.txt nu includ releveele UI)
5 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători da, 2 ex. .doc/.txt şi .pdf
6 Planul cadastral de ansamblu sc.1:10.0003) da, 2 ex. .tiff georeferenţiat /.shp/.dxf şi .pdf 2)
7 Planurile cadastrale da, 2 ex. .tiff georeferenţiat /.shp/.dxf şi .pdf 2)
8 Planurile parcelare da, 2 ex. .tiff georeferenţiat /.shp/.dxf şi .pdf 2)
9 Raport de control intern al calităţii da, 1 ex. .doc şi .pdf
10 Raportul de monitorizare a campaniei de informare locale da, 1 ex. .doc şi .pdf

   2) Dacă fişierele .tiff georeferenţiate conţin semnăturile şi ştampila sau semnătura electronică, nu se predau şi fişierele .pdf .  
   3) În cazul în care lucrarea nu se predă la nivelul UAT, ci pe sectoare cadastrale, la fiecare livrare planul cadastral de ansamblu se completează cu elemente din livrarea anterioară. 

    Toate documentele livrate în format .pdf conţin obligatoriu semnăturile şi ştampila Prestatorului. 
    Este posibilă utilizarea semnăturii electronice, cu precizarea că documentele tipărite trebuie să conţină menţionarea explicită a acestei semnături şi datele Prestatorului care a semnat electronic. 
    Actele colectate de la deţinători şi alte documente anexate se predau în format analogic şi digital. 
    Prestatorul scanează actele referitoare la imobile şi deţinători şi creează un fişier .pdf multipage. 
    Fiecărui imobil i se asociază un fişier care se denumeşte ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit de Prestator în cadrul lucrării de înregistrare sistematică. 
    Documentele analogice se predau pe sectoare cadastrale, în dosare care conţin aproximativ 100 de file, ordonate crescător după ID imobil. Pe fiecare dosar se menţionează numele UAT - ului, numărul sectorului cadastral şi intervalul ID conţinut. 
    Ordinea documentelor analogice trebuie să fie identică cu cea din fişierul .pdf. 
    Prestatorul realizează controlul intern al calităţii pentru cel puţin 10% imobilele fiecărui sector cadastral. Modul de verificare şi lista imobilelor verificate se evidenţiază în Raportul de control. Informaţiile privitoare la imobile se verifică în toate componentele livrabilelor: fişiere .cgxml şi .pdf asociate, fişele de date ale imobilelor, registrul cadastral al imobilelor, opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, planuri parcelare, planuri cadastrale, plan cadastral de ansamblu etc. 
    Raportul de control intern al calităţii conţine şi un raport tabelar în care, pentru fiecare imobil extras din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, se evidenţiază: identificatorul electronic al imobilului, ID-ul (alocat de Prestator) şi, dacă, în Partea a III-a a cărţii funciare, există diferenţe în între datele preluate din sistem şi cele din fişierul realizat de Prestator. În cazul în care există diferenţe, se precizează care este motivul apariţiei acestora. 
    Raportul de control se semnează de managerul de proiect al Prestatorului, de un angajat cu pregătire juridică (care certifică îndeplinirea cerinţelor legale ale datelor) şi de cel puţin un angajat având certificat de autorizare categoria "D" pentru realizarea lucrărilor în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei (care certifică prin ştampilă şi semnătură îndeplinirea cerinţelor tehnice prevăzute în specificaţiile tehnice). 
    Formatul fişierelor .cgxml este prezentat în Anexa nr. 8. Regulile de verificare şi validare ale fişierelor sunt descrise în Manualul de utilizare al aplicaţiei Web destinată furnizorilor de date rezultate în urma lucrărilor de cadastru (aplicaţie denumită WebCadgen). Prin intermediul acestei aplicaţii Prestatorul descarcă datele disponibile în format .xml din baza de date a ANCPI. 
    Pentru generarea fişierelor .cgxml Prestatorul îşi va dezvolta propria aplicaţie. 
    După semnarea contractului, ANCPI pune la dispoziţia Prestatorului un fişier .xsd conţinând schema fişierului .cgxml, Manualul de utilizare al aplicaţiei WebCadgen şi al aplicaţiei de generare a fişierelor .cgxml. 
    Reprezentanţii Prestatorului care au acces la datele şi informaţiile puse la dispoziţie de ANCPI/OCPI completează formularul de confidenţialitate (Anexa nr. 14). De asemenea, Prestatorul transmite ANCPI mandatul prin care acesta autorizează reprezentanţi, care pot accesa, în numele său, baza de date digitală pusă la dispoziţie de către aceasta. În mandat se precizează numele, prenumele, codul numeric personal al reprezentanţilor; se anexează copii ale cărţilor de identitate ale acestora. 
    Raportul de monitorizare a participării grupurilor vulnerabile la lucrările de înregistrare sistematică conţine informaţii precum: 
   a) categoriile de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile identificate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, numărul de persoane aparţinând fiecărei categorii şi, în măsura în care este posibil, se prezintă datele de identificare ale acestor persoane; 
   b) localizarea geografică a comunităţilor informale, numărul de gospodării şi numărul de persoane din fiecare comunitate, existenţa ori inexistenţa actelor de identitate şi/sau a actelor de proprietate, alte informaţii considerate relevante pentru aceste grupuri de persoane; 
   c) gradul de participare a persoanelor vulnerabile la lucrările de înregistrare sistematică, în toate etapele lucrărilor: în campania de informare publică locală, la realizarea interviurilor la teren, la colectarea actelor de proprietate etc. 
    În paralel cu lucrările de sistematice de cadastru se desfăşoară şi înregistrarea sporadică a proprietăţilor, prin care se modifică în permanenţă evidenţa de cadastru şi publicitate imobiliară a imobilelor. 
    În consecinţă, Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidenţele OCPI prin intermediul aplicaţiei WebCadgen şi de a integra noile date cu privire la imobile, în documentele tehnice ale cadastrului. Accesul la aplicaţia WebCadgen se asigură de către ANCPI. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult de 10 zile lucrătoare înainte de data predării pentru livrările "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" şi "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală". 
    Documentele tehnice ale cadastrului (Registrul cadastral al imobilelor, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, Planul cadastral de ansamblu - sc. 1:10.000, Planurile cadastrale) predate la livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" poartă menţiunea "Spre publicare", iar cele predate la livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală" poartă menţiunea "Documente finale". Această menţiune se face pe fiecare pagină/planşă. 
    Planurile predate în format analogic se semnează şi ştampilează de reprezentantul Prestatorului. 
   3.3.5.3. Tipărirea documentelor tehnice 
    Planuri  
    Documentaţia finală, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în Tabelul Livrabile. 
    La redactarea planurilor cadastrale se utilizează atlasul de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500, ediţia 1978. 
    Registre  
    Modelul Registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2, iar modelul Opisului alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, în Anexa nr. 3. 
    Registrul cadastral al imobilelor se întocmeşte pe sectoare cadastrale. 
    Filele tipărite, corespunzătoare fiecărui sector cadastral, se îndosariază în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID. 
    Datele privind construcţiile-condominiu dintr-un sector cadastral se îndosariază separat, în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID imobil. Pentru fiecare construcţie- condominiu se îndosariază: fila registrului cadastral, care se întocmeşte pentru teren şi construcţii, foaia colectivă, filele din registrul cadastral şi releveele fiecărei unităţi individuale componente. 
    Fila din registrul cadastral al unei unităţi individuale este urmată de releveul acesteia. Formatul pentru publicare al releveelor unităţilor individuale este prezentat în Anexa nr. 10. 
    Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât informaţiile referitoare la ultimul imobil să fie menţionate integral. Fiecare filă se semnează şi se ştampilează de către Prestator. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea registrului, UAT, sectorul cadastral şi, după caz, numărul volumului. Prima pagină a Registrului conţine identificatorii imobilelor componente (eventual intervalul acestora, dacă este cazul). 
    Pe prima pagină a volumelor în care se îndosariază date referitoare la construcţiile tip condominiu, se specifică şi adresa. Paginile fiecărui volum al registrului se numerotează de la 1 la n. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători se întocmeşte pe UAT, în cazul în care lucrarea se predă la nivel de UAT, sau pe sectoare cadastrale şi se îndosariază în volume de câte 200 de file ordonate alfabetic. Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât deţinătorii având aceeaşi iniţială a numelui să fie înscrişi integral. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea, UAT şi literele reprezentând iniţialele numelor componente. Fiecare filă pagină a opisului se semnează şi ştampilează de către Prestator. Paginile fiecărui volum al opisului alfabetic se numerotează de la 1 la n. 
   3.4. Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului 
    Activităţile, livrările şi recepţiile se realizează conform graficului de activităţi din Anexa nr. 11 şi conform graficului de livrare din contract. 
    Recepţia se efectuează de către personalul de specialitate din cadrul OCPI desemnat în acest sens şi are ca scop verificarea respectării cerinţelor specificaţiilor tehnice care au stat la baza încheierii contractului şi a reglementărilor din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare. 
   3.4.1. Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului - copie spre publicare 
    Predarea, respectiv recepţia documentelor tehnice se face la nivel de UAT sau pe sectoare cadastrale, după caz. 
    Prestatorul predă la termenul stabilit în contract fişierele .cgxml şi .pdf asociate, în format digital. 
    La data predării, personalul care are atribuţii de recepţie a lucrărilor întocmeşte procesul-verbal de predare-primire a fişierelor livrate. 
    Activitatea de recepţie se desfăşoară în 3 etape, finalizate fiecare în parte cu emiterea unui proces verbal intermediar aferent etapei respective, care se comunică Prestatorului. 
    Certificatul de acceptanţă se emite în baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare", la care se ataşează procesele- verbale intermediare corespunzătoare fiecărei etape. După emiterea certificatului de acceptanţă se trece la etapa de publicare a documentelor tehnice. 
    Etapa 1  
    În această etapă se verifică toate fişierele predate (ID.cgxml şi ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf/ID-Cn-Um- Rp.jpg asociate) din punct de vedere al structurii/consistenţei şi a respectării regulilor topologice. 
    În cazul în care un procent mai mare sau egal cu 10% din totalul fişierelor predate prezintă erori, întreaga livrare se consideră nepredată. În acest caz se întocmeşte un proces-verbal de constatare, care conţine lista imobilelor verificate şi motivarea respingerii cu indicarea erorilor identificate. 
    În cazul în care mai puţin de 10% din totalul fişierelor predate prezintă erori, personalul care efectuează recepţia solicită Prestatorului refacerea fişierelor eronate, care constituie anexă la procesul-verbal de constatare. După rezolvarea problemelor semnalate, se redepun, de la caz la caz, fie doar fişierele corectate, fie sectoarele cadastrale ale căror fişiere au fost afectate de erori. 
    Prestatorul corectează fişierele eronate în termen de 10 zile de la primirea procesului-verbal de constatare. În caz contrar, întreaga livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. 
    La finalul etapei 1, în procesul-verbal intermediar se menţionează faptul că fişierele sunt corecte din punct de vedere al structurii/consistenţei şi a respectării regulilor topologice, cu observaţia că analiza topologică a imobilelor care se află la limita sectoarelor cadastrale, UAT sau judeţului se realizează ulterior de către personalul OCPI. 
    Etapa 2  
    Prestatorul predă la OCPI restul livrabilelor numai în format digital. 
    În această etapă se verifică corectitudinea integrării informaţiilor şi datelor preluate de la OCPI, primării, alte instituţii şi deţinători cu datele obţinute în urma lucrărilor de teren. 
    Se verifică corectitudinea datelor din fişierele .cgxml şi dacă datele din fişierele .cgxml sunt corect incluse în celelalte livrabile. Se verifică şi celelalte componente ale livrării: Memoriul tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate, Raportul de control intern al calităţii, etc. 
    Numărul total de imobile din cadrul unei livrări (NT) este format din numărul imobilelor de tip teren cu sau fără construcţie (care este egal cu numărul de fişiere .cgxml al livrării) la care se adaugă numărul de UI din construcţiile condominiu ale livrării respective. 
    Numărul total de imobile care se verifică (N) este format din N1+N2, unde: 
   - N1 = numărul imobilelor care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare (în acest caz, lista imobilelor de verificat va fi formată din toate imobilele care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare), din totalul imobilelor livrate (NT); 
   - N2 = 10% din NT-N1 (în acest caz, din lista imobilelor de verificat nu vor face parte imobilele care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare). 
    În cazul în care se constată erori la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractului. 
    În acest caz se întocmeşte un proces-verbal de constatare, care conţine lista imobilelor verificate şi motivarea respingerii cu indicarea erorilor identificate. 
    În cazul în care se constată erori la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate (N), se întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor constatate, care se transmite Prestatorului. 
    Prestatorul corectează erorile în termen de maxim 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. 
    În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse de către Prestator se constată că acestea conţin în continuare greşeli, personalul care recepţionează lucrarea întocmeşte un proces - verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor constatate, care se transmite Prestatorului. Prestatorul corectează erorile în termen de maxim 10 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. 
    În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse de către Prestator se constată că acestea conţin în continuare greşeli, lucrarea se respinge şi întreaga livrare se consideră ca nepredată, urmând a se proceda la aplicarea clauzelor contractuale. 
    La finalul acestei etape, în momentul în care datele verificate nu mai conţin erori, se întocmeşte procesul verbal intermediar aferent etapei 2 şi se notifică Prestatorul în scris, pentru predarea livrabilelor în format analogic conform menţiunilor din tabelul livrabilelor de la pct. 3.3.5.2. 
    Etapa 3  
    În termen de 10 zile de la data primirii notificării şi a procesului-verbal intermediar aferent etapei 2, Prestatorul are obligaţia să predea livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 - Livrabile, în format analogic, având îndeplinită cerinţa prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. 
    Dacă un livrabil lipseşte, este incomplet sau nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice, livrabilele predate în această etapă se resping pentru a fi completate şi corectate. 
    Termenul de redepunere este de maximum 10 zile. 
    Când livrarea este completă şi nu mai sunt erori de corectat se întocmeşte procesul-verbal intermediar aferent etapei 3. 
    Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" se emite la finalizarea recepţiei şi este însoţit de toate cele trei procese- verbale intermediare, aferente fiecărei etape de verificare. 
    În baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, Achizitorul emite certificatul de acceptanţă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare". 
   3.4.2. Recep/ia documentelor tehnice ale cadastrului - copie finală 
    Recepţia documentelor aferente acestei livrări se realizează după parcurgerea etapei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului şi după cea de soluţionare a cererilor de rectificare şi a contestaţiilor privind calitatea de posesor. 
    În această etapă Prestatorul actualizează/corectează datele asociate imobilelor care au fost contestate. În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, atunci şi datele asociate acestor imobile se actualizează/corectează. 
    Activitatea de recepţie se desfăşoară în 2 etape, finalizate fiecare în parte cu emiterea unui proces- verbal intermediar aferent etapei respective, care se comunică Prestatorului. 
    Certificatul de acceptanţă se emite în baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală", la care se ataşează procesele- verbale intermediare corespunzătoare fiecărei etape. 
    Etapa 1  
    Prestatorul predă întreaga livrare în format digital. 
    OCPI verifică dacă actualizarea datelor este corect integrată în livrabile. 
    Se verifică toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor. 
    În cazul în care se constată erori la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate, întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale. 
    În acest caz se întocmeşte un proces-verbal de constatare, care conţine lista imobilelor verificate şi motivarea respingerii cu indicarea erorilor identificate. 
    În cazul în care un procent mai mic de 20% din imobilele verificate conţin date eronate, se întocmeşte întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor constatate, care se transmite Prestatorului. 
    Prestatorul corectează erorile în termen de maxim 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. 
    În situaţia în care, la verificarea datelor din fişierele redepuse de către Prestator, se constată că acestea conţin în continuare greşeli, se întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi de raportul erorilor constatate, care se transmite Prestatorului. Prestatorul corectează erorile în termen de maxim 10 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. 
    În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse de către Prestator se constată că acestea conţin în continuare greşeli, lucrarea se respinge şi întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractului. 
    Când livrarea este completă şi nu mai sunt erori de corectat se întocmeşte procesul-verbal intermediar aferent etapei 1 şi se notifică, în scris, Prestatorul pentru predarea, în format analogic, a livrabilelor, stabilite în tabelul menţionat la pct. 3.3.5.2. 
    Etapa 2  
    În termen de 5 zile de la data primirii notificării şi a procesului-verbal intermediar aferent etapei 1, Prestatorul are obligaţia să predea livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2. - Livrabile, în format analogic. 
    Dacă un livrabil lipseşte, este incomplet sau nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice, livrabilele predate în această etapă se resping pentru a fi completate şi corectate. 
    Termenul de redepunere este de maximum 7 zile. 
    Când livrarea este completă şi nu mai sunt erori de corectat, se întocmeşte procesul-verbal intermediar, aferent etapei 2. 
    Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală", se emite la finalizarea recepţiei şi este însoţit de cele două procese - verbale intermediare, aferente fiecărei etape de verificare. 
    În baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, Achizitorul emite certificatul de acceptanţă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală". 
   3.5. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
    Pregătirea publicării documentelor tehnice cadastrale 
    OCPI împreună cu primăria stabilesc data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris ANCPI şi Prestatorului. 
    Cu cel puţin 5 zile înainte de afişare, OCPI asigură publicarea anunţului prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului, într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, precum şi pe pagina de internet a ANCPI. 
    OCPI organizează împreună cu primăria activitatea de publicare a documentelor tehnice, la sediul stabilit în acest scop, asigurând: 
   - transportul documentelor tehnice la sediul primăriei (sau la sediul stabilit pentru afişare); 
   - afişarea planurilor, etc. 
    În această etapă Prestatorul organizează activitatea de informare a proprietarilor, posesorilor şi a celorlalţi deţinători cu privire la demararea procedurii de publicare a rezultatelor lucrărilor de înregistrare sistematică. 
    Publicarea documentelor tehnice cadastrale 
    Publicarea documentelor tehnice se face în locaţiile puse la dispoziţie de către primărie, precum şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, respectiv pe pagina de internet a ANCPI, creată în acest scop. 
    Conform Legii, perioada afişării este de 60 de zile. 
    OCPI împreună cu primăria stabileşte data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică, în scris, ANCPI şi Prestatorului. 
    În termen de 60 de zile de la afişare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni solicită reînnoirea înscrierii acestora, prin depunerea cererilor de rectificare a documentelor tehnice. Prin sarcini se înţelege: ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile, alte sarcini, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară. 
   3.6. Primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor cu privire la calitatea de posesor 
    Cererea de rectificare a informaţiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afişare şi trebuie însoţită de documentele doveditoare. Cererea de rectificare poate avea ca obiect şi contestarea calităţii de posesor a deţinătorului înregistrat în documentele tehnice ale cadastrului. 
    Cererea de rectificare poate fi depusă şi electronic pe pagina de internet a ANCPI creată în acest scop. 
    Modelul cererii de rectificare este prezentat în Anexa nr. 12. 
    Primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către personalul de specialitate al OCPI desemnat pentru îndeplinirea acestor atribuţii . 
    Pe durata perioadei de publicare şi de soluţionare a cererilor de rectificare, Prestatorul şi primăria asigură suport tehnic personalului OCPI, prin reprezentanţi desemnaţi în acest scop. 
    Atribuţiile personalului desemnat pentru soluţionarea cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea: 
   - acordarea lămuririlor necesare contestatarilor; 
   - înregistrarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor; 
   - marcarea imobilelor contestate, în documentele cadastrale; 
   - analiza documentelor depuse de contestatari; 
   - verificarea în teren a imobilelor contestate, dacă se consideră necesar; 
   - întocmirea procesului-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare; 
   - întocmirea unui tabel centralizator, care conţine denumirea fişierelor .cgxml şi .pdf asociate imobilelor care trebuie rectificate sau actualizate de către Prestator. 
    Cererile de rectificare se soluţionează prin proces-verbal care se comunică în condiţiile Codului de procedură civilă. Modelul procesului verbal de soluţionare a cererilor de rectificare este prezentat în Anexa nr. 13. 
    Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare. 
    În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, datele asociate acestor imobile se actualizează sau corectează, după caz. În aceste situaţii prin procesul-verbal de soluţionare a cererii de rectificare, care se comunică tuturor părţilor implicate, se dispune actualizarea/corectarea datelor referitoare la imobilele afectate. 
    Cererile de rectificare, actele doveditoare şi procesul-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare, se scanează şi se predau Prestatorului în format .pdf, în vederea actualizării documentelor tehnice şi a fişierelor .cgxml. 
    Actualizarea fişierelor ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf se realizează prin adăugarea la conţinutul iniţial al acestora, a documentelor transmise de către OCPI în urma soluţionării cererilor de rectificare. 
    Unde este cazul se actualizează şi fişierele ID-Cn-Um-Rp.jpg. 
    Cererile de rectificare (Anexa nr. 12), procesul-verbal de soluţionare şi registrul cererilor de rectificare se arhivează împreună cu documentele tehnice ale cadastrului. 
   3.7. Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului 
    Prestatorul actualizează documentele tehnice ale cadastrului, în baza documentelor transmise de către personalul desemnat cu soluţionarea cererilor de rectificare, respectiv: procesul-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare, cererile de rectificare, documentele doveditoare. 
    De asemenea, Prestatorul integrează în documentele tehnice, finale, ale cadastrului, înregistrările din cărţile funciare, efectuate în cadrul înregistrării sporadice, atât în perioada publicării documentelor tehnice cât şi în cea de soluţionare a cererilor de rectificare. 
    Pe baza datelor actualizate, Prestatorul generează şi predă la OCPI documentele tehnice finale în format digital şi analogic. 
   3.8. Deschiderea cărţilor funciare 
    OCPI deschide cărţile funciare, în baza documentelor tehnice finale ale cadastrului şi a documentelor aferente, conform Regulament aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI. 
    În urma deschiderii noilor cărţi funciare, OCPI transmite autorităţii administraţiei publice locale, în vederea comunicării persoanelor interesate, potrivit evidenţei de carte funciară: 
   - extrasul de carte funciară pentru informare; 
   - extrasul de plan cadastral (în înţelesul prezentelor specificaţii tehnice, prin acest document se înţelege reprezentarea grafică din anexa la Partea I a cărţii funciare). 
   3.9. Încheierea lucrărilor tehnice de cadastru 
    De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. 
    Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate, emise în baza legilor fondului funciar sau în alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea. 
    Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu se mai înscriu în cărţile funciare, iar dacă au fost înscrise, acestea se radiază la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu. 
    Conform Legii, închiderea vechilor evidenţe se realizează prin ordin al directorului general al ANCPI, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

ANEXA Nr. 1  

DATE GENERALE
(se completează de către Achizitor)
 


Judeţ:
UAT/Sector cadastral:
Nr. crt. Informaţii care sunt puse la dispoziţia Prestatorului Cantităţi estimative, descriere format date
1. Suprafaţa totală (ha)
2. Suprafaţa intravilan (ha)
3. Număr sate componente
4. Număr imobile - total
5 Număr imobile - intravilan
6. Număr apartamente
7. Număr locuitori
8. Limita UAT şi intravilane componente
9. Planul cadastral de ansamblu scara 1:10.000 cu reprezentarea tarlalelor şi numărul tarlalelor
10. Ortofotoplan
11. Planuri cadastrale/topografice (număr/format)
12. Planuri parcelare (număr/format)
13. Titluri de proprietate (număr)
14. Date referitoare la reţeaua naţională geodezică
15. Registrul de transcripţiuni-inscripţiuni (număr înregistrări)
16. PAD active (număr)
17. Cărţi funciare (număr)
18. Fişiere .cgxml (număr fişiere)
19. Alte documentaţii (număr):
- documentaţii conform HG 834/1991
- cadastru imobiliar-edilitar
- cadastre de specialitate, etc.
20. Alte date

ANEXA Nr. 2  

REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR 

    UAT . . . . . . . . . . Sector cadastral nr. . 
    Zonă cooperativizată/necooperativizată (Co/NCo) 
   1. DESCRIEREA IMOBILULUI 

DATE TEREN DATE CONSTRUCŢII
Identificator teren Adresă imobil Nr. cadastral1) Nr. CF1) Suprafaţa măsurată Intravilan / extravilan (I/E) Nr. top Nr. tarla Nr. parcelă Categorie folosinţă Identificator construcţie Cod grupă destinaţie Suprafaţa construită Nr. niveluri Nr. CF Constr. cu acte (DA/ NU)

   2. PROPRIETATEA/POSESIA 

Titularul dreptului/posesiei Data naşterii/ CUI Domiciliu/ Sediu Cota parte Identificator entitate asociată2) Cotă parte teren UI3) Mod de dobândire Act juridic Obs privitoare la proprietar4)
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent

   3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE 

Titular Data naşterii/ CUI Domiciliu/ Sediu Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate Cota parte Identificator entitate asociată2) Act juridic Valoare ipotecă Tip monedă
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent

   4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII 

Tipul notării Tip act Nr. act/ data Emitent Identificator entitate asociată2)

   5. OBSERVAŢII 

Imobil împrejmuit / neîmprejmuit Imobil contestat / necontestat5) Alte observaţii

   1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică 
   2) Prin entitate asociată se înţelege: teren, construcţie, UI 
   3) Coloana se completează numai pentru UI din construcţiile condominiu 
   4) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat 
   5) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr. . din. . 

   Notă:  
    În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării 

    Model pentru UI din construcţiile condominiu 
    UAT . . . . . . . . . . Sector cadastral nr. . 
   1. DESCRIEREA UNITĂŢII INDIVIDUALE 

Identificat or UI Adresa construcţiei Număr cadastral/ Nr. top.1) Nr. CF individuală1) Nr. tronson Scara Nivel Număr apartament Cod unitate individuală (UI) Suprafaţă utilă ap. (mp) Cote părţi comune Cotă parte teren

   2. PROPRIETATEA/POSESIA 

Titularul dreptului/posesiei Data naşterii/ CUI Domiciliu/ Sediu Cota parte2) Mod de dobândire Act juridic Obs privitoare la proprietar3)
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent

   3. SARCINI/DEZMEMBRĂMINTE 

Titular Data naşterii/ CUI Domiciliu/ Sediu Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate Cota parte2) Act juridic Valoare ipotecă Tip monedă
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent

   4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII 

Tipul notării Tip act Nr. act/ data Emitent

   5. OBSERVAŢII 

Date UI contestat / necontestat4) Alte observaţii

   1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică 
   2) Se referă la suprafaţa UI şi la cotele părţi comune 
   3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat 
   4) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

   Notă:  
    În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării Formularul de mai jos (Foaia colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor şi se completează numai pentru construcţiile tip condominiu şi unităţile individuale componente. 

    Foaie Colectivă  
    UAT . . . . . . . . . . 
    Sector cadastral nr. . . . . . . . . . . 
   A. Partea I - Foaia de avere 

ID-Cn Număr cadastral/ Nr. top.1) Număr CF1) Adresa construcţiei Suprafaţa ocupată la sol (mp)
Nr. tronson Scara Nivel Număr apartament Cod unitate individuală (UI) Nr. CF individuală 1) Suprafaţă utilă ap. (mp) Cote părţi comune Cotă parte teren Obs.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL
Descrierea părţilor comune indivize

   1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică 
   Note:  
    În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării 
    Prestatorul poate modifica formatul Registrului cadastral al imobilelor/Foii colective cu acordul ANCPI 

ANEXA Nr. 3  

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ŞI AL ALTOR DEŢINĂTORI 

    Judeţul . . . . . . . . . . 
    UAT . . . . . . . . . . 

Nr. crt. Nume/ denumire deţinător Data naşterii / CUI Identificator1) Planşa Sector cadastral Adresa imobilului2) Suprafaţa în proprietate Suprafaţa în posesie4) Observaţii deţinător3)

   1) Identificatorul atribuit de Prestator imobilului în procesul de realizare a lucrării de înregistrare sistematică 
   2) Pentru deţinătorii de UI se completează şi număr tronson, scara, nivel, număr apartament 
   3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat 
   4) Se menţionează pentru imobilul care are posesor 

   Note:
 
    Data naşterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia 
    În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării Prestatorul poate modifica formatul Opisului alfabetic cu acordul ANCPI 

ANEXA Nr. 4
 
FIŞA DE DATE A IMOBILULUI 

    UAT . . . . . . . . . . 
    Sector cadastral . . . . . . . . . . 
    ID imobil . . . . . . . . . . 
   1. DATE TEREN 

Nr. Tarla/ stradă Nr. parcelă/ nr. poştal Suprafaţă măsurată Nr. CF Nr cad/ nr top Împrejmuit/ Neîmprejmuit (Î/N) Zona cooperativizată/ necooperativizată (Co/Nco)

    Observaţii: 
   2. DATE CONSTRUCŢII PERMANENTE 

Identificator construcţie Cod grupă destinaţie Număr niveluri Constr. cu acte (DA/NU) Construcţie condominiu (DA/NU) Nr. bloc Nr. total UI Suprafaţă construită măsurată
C1
C2
. . .
Cn

    Părţile comune: 
    Observaţii: 
   3. PROPRIETATEA/POSESIA 

Nr. Crt. Nume şi prenume deţinător/ Denumire persoană juridică CNP/ CUI Nr. act de proprietate/posesie Observaţii
1
2


Posesor Reprezentantul
(nume şi prenume, semnătura)
Prestatorului
(nume şi prenume, semnătura)

   Notă:  
    Pentru a prelua toate datele constatate la teren, în cazul situaţiilor complexe, Prestatorul poate modifica formatul fişei de date a imobilului, cu acordul ANCPI 
    În cazul imobilelor cu posesori, Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către posesori 

ANEXA Nr. 5
 
DATE CAMPANIE DE INFORMARE PUBLICĂ LOCALĂ
(se completează de către Achizitor)
 


Judeţ UAT/Sector cadastral Pliante (buc.) Poster Etapa 1 (buc.)1) Poster Etapa 2 (buc.)2)

   1) se afişează în prima etapă a campaniei de informare locală, odată cu distribuirea pliantelor 
   2) se afişează în a doua etapă a campaniei de informare locală 
    Conţinutul posterelor diferă în cele două etape ale campaniei. 

    Caracteristici tehnice - POSTER 
   - Format: 48 x 68 cm; 
   - Tipar: policromie 1 faţă; 
   - Hârtie: dublu cretat lucioasă de cel puţin 150 g/mp. 
    Caracteristici tehnice - PLIANT 
   - Format: format închis - 10 x 21 cm, format deschis - A4; 
   - Tipar: policromie faţă - verso; 
   - Hârtie: dublu cretat lucioasă de cel puţin 90 g/mp; 
   - Finisare: fălţuire (2 biguri). 

ANEXA Nr. 6  

STRUCTURA FIŞIERELOR PENTRU PREDARE 

    Pentru situaţiile neprezentate în anexă, Prestatorul creează subdirectoare separate şi denumeşte fişierele cu nume relevante, corespunzătoare sectoarelor cadastrale predate. 
    Livrarea 1 
    Director: UAT_Raport_preliminar 
    Conţine subdirectoarele: 
   - "UAT_Raport", care conţine fişierul/fişierele raportului preliminar 
   - "UAT_propunere_sectoare", având subdirectoarele: "dxf" şi "shp" care conţin fişierul/fişierele referitoare la "Planul cu propunerea sectoarelor cadastrale" în cele două formate (dxf, shp) 
   - "CGXML", care conţine 20 fişiere ID.cgxml şi ID.pdf asociate. 
    În cazul în care livrările se fac pe sectoare, pentru livrările "copie spre publicare" şi "copie finală", în denumirea directoarelor, după numele UAT se specifică sectorul cadastral şi nu se mai creează subdirectoarele S1, S2,. Sn. 
    Livrarea 2 "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" 
    Director: UAT_Date_teren 
    Conţine subdirectorul: 
   - "Descriere_lucrări", cu fişiere care conţin descrierea lucrărilor tehnice. 
    Director: UAT_cgxml_pdf_jpg 
    Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector "Sn" conţine: 
    fişierele de tip ID.cgxml din sectorul respectiv; 
    fişierele de tip ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf care conţin fişele de date şi actele scanate pentru fiecare imobil, din sectorul respectiv. 
    Documentele (fişele de date şi actele) se scanează cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru. 
    Ordinea documentelor în fişier este: 
   - fişa de date; 
   - actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă, etc; 
   - actele juridice privitoare la imobile; 
    fişierele de tip ID-Cn-Um-Rp.jpg care conţin releveele unităţilor individuale. 
    Director: UAT_Registru 
    Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) 
    Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. 
    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. 
    Director: UAT_Opis 
    Conţine un fişier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, având denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT şi fişierele .pdf asociate. 
    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate opisului alfabetic. Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. 
    Director: UAT_plan_ansamblu 
    Conţine: 
   - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral de ansamblu", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarlalelor/cvartalelor, toponimie, etc: 
    [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT- ului, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT; 
    [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); 
    [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); 
    [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. 
    etc. 
   - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_ansamblu.dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral de ansamblu". Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planului cadastral de ansamblu; 
   - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff/pdf. 
    Director: UAT_planuri_cadastrale 
    Conţine: 
   - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc: 
    [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT; 
    [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); 
    [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); 
    [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. 
    [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator); 
    [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc. 
   - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral.dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral de ansamblu". Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale; 
   - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff/pdf. 
    Director: UAT_raport_calitate 
    Conţine fişiere cu Raportul de control intern al calităţii. 
    Director: UAT_raport_de_monitorizare_grupuri_vulnerabile 
    Conţine fişiere cu Raportul de monitorizare a participării grupurilor vulnerabile la proces. 
    Director: UAT_raport_campanie 
    Conţine fişiere cu Raportul de monitorizare a campaniei de informare locală. Livrarea 3 "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală" 
    Director: UAT_cgxml_pdf _jpg_final 
    Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conţine: 
    fişierele de tip ID.cgxml rezultate; 
    fişierele ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf care conţin fişele de date şi actele scanate pentru fiecare imobil. 
    Documentele (fişele de date şi actele) se scanează cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru. 
    Ordinea documentelor în fişier este: 
   - fişa de date; 
   - actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă etc.; 
   - actele juridice privitoare la imobile; 
   - cererea de rectificare/contestaţia privitoare la calitatea de posesor; 
   - actele doveditoare; 
   - procesul verbal de soluţionare a cererii de rectificare; 
    fişierele de tip ID-Cn-Um-Rp.jpg care conţin releveele unităţilor individuale. 
    Director: UAT_Registru_final 
    Conţine fişiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT_final, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. 
    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. 
    Director: UAT_Opis_final 
    Conţine un fişier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, actualizat cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare şi fişierele .pdf asociate. 
    Fişierul are denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT_final. 
    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate indexului alfabetic. Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). 
    Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. 
    Director: UAT_plan_ansamblu_final 
    Conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare: 
   - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral de ansamblu", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarlalelor/cvartalelor, toponimie, etc: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT; 
    [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); 
    [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); 
    [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. etc. 
   - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_ansamblu_final.dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral de ansamblu", cu layerele separate pentru: limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartale, toponimie, etc. 
    Aceste fişiere includ toate elementele tipărite în planul cadastral de ansamblu. 
   - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff/pdf. 
    Director: UAT_planuri_cadastrale_final 
    Conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare: 
   - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc: 
    [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT; 
    [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); 
    [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); 
    [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. 
    [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator); 
    [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc. 
   - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_final.dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral de ansamblu", cu layerele separate pentru: limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc. 
    Aceste fişiere includ toate elementele tipărite în planurile cadastrale. 
   - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff/pdf. 
    Director: UAT_planuri_parcelare_final 
    Conţine: 
   - subdirectorul "shp" care include fişierele cu planurile parcelare în format shp 
   - subdirectorul "dxf" care include fişierele cu planurile parcelare în format dxf. Aceste fişiere includ toate elementele din formatul tipărit al planurilor parcelare. 
   - subdirectorul "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff/pdf. 
    Director: UAT_raport_calitate_final 
    Conţine fişiere cu Raportul de control intern al calităţii. 
    Director: UAT_raport_campanie_final 
    Conţine fişiere cu Raportul de monitorizare a campaniei de informare locală. 

ANEXA Nr. 7  

PLANUL CADASTRAL 

   A. Conţinutul planului cadastral de ansamblu 
    Titlul: Plan cadastral de ansamblu; 
    Subtitluri: UAT, judeţul; 
    Scara 1:10.000, sistem de proiecţie STEREO 70; 
    Legenda (dreapta); 
    Direcţia Nord; 
    Denumirea executantului (4cmx2cm), ştampila, semnătura, data întocmirii; 
    Limita UAT şi teritoriile vecine (judeţul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt judeţ; dacă toţi vecinii sunt din acelaşi judeţ se scrie numai numele unităţilor administrativ- teritoriale); 
    Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea; 
    Limitele şi numerele sectoarelor cadastrale; 
    Toponimie; 
    Caroiaj. 
    Planul cadastral de ansamblu este însoţit de o anexă în care se precizează numărul total de tarlale şi cvartale al UAT, precum şi suprafaţa fiecărei tarlale/cvartal. 
    Tipărire  
    Planul cadastral de ansamblu se tipăreşte la scara 1:10.000, în formate A1-A0, cu fundal ortofotoplan (de preferat fundalul tipărit alb-negru) . 
    Planul se tipăreşte color; 
    Numărul sectorului cadastral are înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur; 
    Numărul tarlalei/cvartalului are înălţimea de 4 mm negru italic într-un pătrat cu fond verde fără contur; se tipăreşte litera "T" urmată de numărul tarlalei/cvartalului; 
    Grosimi linii: 
   - Cadru planşa 1mm; 
   - Limitele de judeţ 1mm cu roşu; 
   - Limita UAT 1 mm cu roşu; 
   - Limita sector cadastral 1 mm cu verde sau galben; 
   - Limita intravilan 1 mm cu albastru; 
    Texte: 

Denumire Înălţime (mm) Stil (M,Mm,m) Înclinare (V, I) Culoare
Judeţ 8 Majusculă Vertical Negru
UAT 8 Majusculă Vertical Negru
Localităţi 8 Maj. şi minusculă Vertical Negru
Hidrografie 2 Maj. şi minusculă Italic Albastru
Titlu 10 Majuscule Vertical Negru
Subtitluri, Sect. cad. 8 Maj. şi minusculă Vertical Negru
Scara 6 Maj. şi minusculă Vertical Negru

    Drumurile se redactează cu negru; 
    Hidrografia se redactează cu albastru; 
    Căile ferate se redactează cu semnul convenţional corespunzător. 
   B. Conţinutul planului cadastral 
    Titlul: Plan cadastral; 
    Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral; 
    Scara planului (pentru planurile ce conţin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depăşească 1000, iar pentru planurile ce conţin numai extravilane, numitorul scării nu trebuie să depăşească 2000) şi sistemul de proiecţie STEREO 70; 
    Legenda; 
    Direcţia Nord; 
    Limita UAT şi teritoriile vecine (judeţul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt judeţ; dacă toţi vecinii sunt din acelaşi judeţ se scrie numai numele unităţii administrativ- teritoriale); 
    Denumirea executantului (4cmx2cm), ştampila, semnătura, data întocmirii; 
    Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea; 
    Limitele şi numerele sectoarelor cadastrale; 
    Limitele şi ID imobile; 
    Numerele poştale ale imobilelor din intravilan; 
    Limitele construcţiilor cu caracter permanent; 
    Toponimie (denumiri: hidrografie, principale forme de relief, păduri, drumuri şi străzi, denumiri ale obiectivelor industriale, socioculturale, etc.); 
    Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale; 
    Numărul planşei (dacă sunt mai multe); 
    Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor de 2 mm. 
    Tipărire 
    Planul cadastral se tipăreşte pe un format A3-A0, la o scară corespunzătoare, astfel încât să se distingă clar ID şi limitele imobilelor. 
    Pentru imobilele care reprezintă instituţii publice (şcoli, primărie, cămin cultural, biserică, etc.) sau imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul poligonului (imobilului) se colorează şi se specifică denumirea instituţiei. 
    Tipărirea se face color; 
    Numărul sectorului cadastral are înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur; 
    Grosimi linii: 
   - Cadru planşă - 0,5 mm; 
   - Limita de judeţ - 1mm cu culoarea roşu; 
   - Limita UAT - 1 mm cu culoarea roşu; 
   - Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea verde; 
   - Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru; 
   - Limita imobil - 0,4 mm, cu negru; 
   - Limita construcţiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru; 
   - Crucile caroiajului se desenează cu grosimea de 0,2 mm. 
    Texte 

Denumire Înălţime (mm) Stil (M,Mm,m) Înclinare (V, I) Culoare
Judeţ 8 Majusculă Vertical Negru
UAT 8 Majusculă Vertical Negru
Localităţi 8 Maj. şi minusculă Vertical Negru
Hidrografie 2 Maj. şi minusculă Italic Albastru
Titlu 10 Majuscule Vertical Negru
Subtitluri, Sect. cad. 8 Maj. şi minusculă Vertical Negru
Scara 6 Maj. şi minusculă Vertical Negru
ID 4 Vertical Negru

    Drumurile se redactează cu negru; 
    Hidrografia se redactează cu albastru; 
    Căile ferate se redactează cu semnul convenţional corespunzător. 

ANEXA Nr. 8  

STRUCTURA ŞI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIŞIERULUI CGXML 


STRUCTURA ŞI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIŞIERULUI CGXML
Tabela Coloana Tip Date Lungime coloană PK Note/Observaţii
Address
ADDRESSID Int32 TRUE Identificatorul unic al adresei
SIRSUP String 50 SIRUTA superioară reprezentând UAT
SIRUTA String 50 SIRUTA reprezentând localitatea
INTRAVILAN Boolean Valoare booleană intravilan
DISTRICTTYPE String 50 Tip subunitate administrativă (Dicţionar)
DISTRICTNAME String 50 Denumire subunitate administrativă
STREETTYPE String 50 Tip stradă (Dicţionar)
STREETNAME String 50 Denumire stradă
POSTALNUMBER String 50 Număr poştal
BLOCK String 50 Bloc
ENTRY String 50 Scara
FLOOR String 50 Etaj
APNO String 50 Număr apartament
ZIPCODE String 50 Cod poştal
DESCRIPTION String 4000 Descriere suplimentară
SECTION String 100 Tronson
Building
BUILDINGID Int32 TRUE Identificatorul unic al construcţiei
LANDID Int32 Identificatorul terenului pe care se află construcţia
ADDRESSID Int32 Identificatorul adresei construcţiei
BUILDNO Int32 Numărul construcţiei în cadrul terenului
MEASUREDAREA Double Suprafaţa măsurată a construcţiei
TOTALAREA Double Suprafaţa desfăşurată a construcţiei
BUILDINGDESTINATION String 50 Cod grupă destinaţie(Dicţionar)
LEVELSNO Int32 Număr nivele construcţie
IUNO Int32 Număr unităţi individuale
TAXVALUE Double Valoare de impozitare
NOTES String 2000 Comentarii/Menţiuni construcţie
ISLEGAL Boolean Valoare booleană 'Are acte'
LEGALAREA Double Suprafaţa din acte a construcţiei
E2IDENTIFIER String 200 Identificatorul electronic aparţinând sistemului ETERRA
PAPERCADNO String 200 Număr cadastral hârtie
PAPERLBNO String 200 Număr carte funciară hârtie
TOPONO String 200 Număr topografic
CADGENNO String 200 Identificator înregistrare sistematică
BuildingCommonParts
BUILDINGCOMMONPARTID Int32 TRUE Identificatorul unic al părţii comune
BUILDINGID Int32 Identificatorul construcţiei de care aparţine partea comună
COMMONPARTTYPE String 255 Tip parte comună (Dicţionar)
Contested
CONTESTEDID Int32 TRUE Identificator unic al contestaţiei
CONTESTEDNUMBER Int32 Număr cerere de rectificare/contestaţie
CONTESTEDDATE DateTime Data cererii de rectificare/contestaţiei
SOLUTIONNUMBER Int32 Număr proces verbal de soluţionare cerere de rectificare/contestaţie
SOLUTIONDATE DateTime Data proces verbal de soluţionare cerere de rectificare/contestaţie
ContestedxEntity
CONTESTEDXENTITYID Int32 TRUE Identificatorul unic al legăturii dintre contestaţie şi entitate
CONTESTEDID Int32 Identificatorul contestaţiei
LANDID Int32 Identificatorul terenului la care se refera contestaţia
BUILDINGID Int32 Identificatorul construcţiei de care aparţine partea comună
IUID Int32 Identificatorul unităţii individuale la care se refera contestaţia
Deed NOTES String 4000 Observaţii
DEEDID Int32 TRUE Identificator unic al actului/documentului
DEEDNUMBER String 50 Numărul actului/documentului
DEEDDATE DateTime Data actului/documentului
DEEDTYPE String 50 Tipul actului/documentului (Dicţionar)
AUTHORITY String 50 Autoritatea emitentă
NOTES String 4000 Descriere suplimentară act/document
FILEID Int32 Identificatorul descrierii fişierului de care se leagă actul/documentul
VALUECURRENCY String 50 Tip monedă valoare act/document
VALUEAMOUNT String 200 Valoare act/document
FileDescription
FILENAME String 50 Denumirea fişierul CGXML
EXPORTDATE DateTime Data exportului fişierului din sistemul ETERRA
FILEVERSION String 50 Versiunea fişierului CG/aplicaţiei Generare CG cu care a fost generat
OPERATIONTYPE String 50 Tip operaţiune cadastrală (Dicţionar)
LICENSEDNAME String 255 Denumire/Nume autorizat
LICENSENUMBER String 50 Serie licenţă autorizat
FILEID Int32 TRUE Identificatorul unic al descrierii fişierului
Land
LANDID Int32 TRUE Identificatorul unic al terenului
CADSECTOR String 200 Sectorul cadastral în care se află terenul
ADDRESSID Int32 Identificatorul adresei terenului
MEASUREDAREA Double Suprafaţa măsurată teren
PARCELLEGALAREA Double Suprafaţa totală din acte teren
ISNEW Boolean Valoare booleană tip teren nou
FILEID Int32 Identificatorul descrierii fişierului CG de care se leagă terenul
BUILDINGLEGALAREA Double Suprafaţa totală din acte construcţii
TAXVALUE Double Valoare de impozitare
NOTES String 2000 Comentarii/Menţiuni teren
ENCLOSED Boolean Valoare booleană împrejmuit (TRUE), neîmprejmuit (FALSE)
COAREA Boolean Valoare booleană zona cooperativizată (TRUE), necooperativizată (FALSE)
E2IDENTIFIER String 200 Identificatorul electronic aparţinând sistemului ETERRA
PAPERCADNO String 200 Număr cadastral hârtie
PAPERLBNO String 200 Număr carte funciară hârtie
TOPONO String 200 Număr topografic
CADGENNO String 200 Identificator înregistrare sistematică
IU
IUID Int32 TRUE Identificatorul unic al unităţii individuale
BUILDINGID Int32 Identificatorul construcţiei de care aparţine unitatea individuală
IDENTIFIER String 50 Identificator apartament
SECTION String 50 Tronsonul blocului de care aparţine unitatea individuală
APNO String 50 Număr apartament/denumire a unităţii individuale
ENTRY String 50 Scara blocului
MEASUREDAREA Double Suprafaţa măsurată
TOTALAREA Double Suprafaţa utilă
LANDINDIVISIONAREA String Valoare cotă teren indiviză (fracţie)
COMMONPARTSAREA String Valoare cotă părţi comune (fracţie)
NOTES String 2000 Comentarii/Menţiuni unitate individuală
FLOOR String 50 Etaj
LANDDIVISIONTYPE String Tip cotă teren indiviză (Dicţionar)
COMMONPARTSTYPE String Tip cotă părţi comune (Dicţionar)
ROOMNO Int16 Număr camere
E2IDENTIFIER String 200 Identificatorul electronic aparţinând sistemului ETERRA
PAPERCADNO String 200 Număr cadastral hârtie
PAPERLBNO String 200 Număr carte funciară hârtie
TOPONO String 200 Număr topografic
CADGENNO String 200 Identificator înregistrare sistematică
Parcel
PARCELID Int32 TRUE Identificatorul unic al parcelei
LANDID Int32 Identificatorul terenului de care aparţine parcela
NUMBER Int32 Număr parcelă
MEASUREDAREA Double Suprafaţa măsurată parcelă
USECATEGORY String 50 Tip categorie folosinţă (Dicţionar)
INTRAVILAN Boolean Valoare booleană intravilan
TAXVALUE Double Valoare taxă de impozitare
TITLENO String 50 Număr titlu de proprietate
LANDPLOTNO String 50 Număr tarla
PARCELNO String 50 Numărul parcelei din tarla
NOTES String 2000 Comentarii/Menţiuni parcelă
E2IDENTIFIER String 200 Identificatorul electronic aparţinând sistemului ETERRA
PAPERCADNO String 200 Număr cadastral hârtie
PAPERLBNO String 200 Număr carte funciară hârtie
TOPONO String 200 Număr topografic parcelă
CADGENNO String 200 Identificator înregistrare sistematică
Person
PERSONID Int32 TRUE Identificatorul unic al persoanei
ADDRESSID Int32 Identificatorul adresei persoanei
FIRSTNAME String 255 Nume/Denumire persoană
ISPHYSICAL Boolean Valoare booleană persoană fizică (TRUE), juridică (FALSE)
LASTNAME String 255 Prenume persoană fizica
DEFUNCT Boolean Valoare booleană decedat (TRUE), viu/stare nedeterminată (FALSE)
IDENTIFIED Boolean Valoare booleană proprietar identificat (TRUE), neidentificat (FALSE)
IDCODE String 50 Cod CNP/CUI
PREVIOUSLASTNAME String 50 Nume anterior persoană
FATHERINITIAL String 50 Iniţiala tatălui
CITIZENSHIPCOUNTRY String 50 Cetăţenie (Dicţionar)
IDCARDTYPE String 50 Tip act de identitate (Dicţionar)
IDCARDSERIALNO String 50 Serie act de identitate
IDCARDNUMBER String Număr act de identitate
NOTES String 2000 Comentarii/Menţiuni
PHONE String Telefon
EMAIL String Email
FILEID Int32 Identificatorul descrierii fişierului
REGISTRATIONID Int32 Identificatorul înregistrării
Points
POINTID Int32 TRUE Identificatorul unic al punctului
IMMOVABLEID Int32 Identificatorul terenului de care aparţine punctul
BUILDINGID Int32 Identificatorul construcţiei de care aparţine punctul
NO String 50 Număr punct
X Double Coordonata X a punctului
Y Double Coordonata Y a punctului
Registration
REGISTRATIONID Int32 TRUE Identificatorul unic al înscrierii
REGISTRATIONTYPE String Tip înscriere (Dicţionar)
RIGHTTYPE String 50 Tip drept (Dicţionar)
RIGHTCOMMENT String 2000 Detalii suplimentare legate de înscrierea unui drept
NOTES String 4000 Textul notei în cazul în care tipul înscrierii este notă
DEEDID Int32 Identificatorul actului în baza căruia se face înscrierea
TITLE String 50 Mod dobândire al dreptului (Dicţionar)
QUOTATYPE String 50 Tip cotă
INITIALQUOTA String 10 Cota iniţială (fracţie)
ACTUALQUOTA String 50 Cota actuală (fracţie)
VALUECURRENCY String 50 Tip monedă
VALUEAMOUNT String 50 Valoare în monedă
COMMENTS String 2000 Observaţii
LBPARTNO Int32 Partea cărţii funciare în care se va face înscrierea (2 sau 3)
POSITION Int32 Număr poziţie din partea cărţii funciare în care se va face înscrierea
APPNO Int32 Numărul cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea
APPDATE DateTime Data cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea
RegistrationXEntity
REGISTRATIONXENTITYID String TRUE Identificatorul unic al legăturii dintre înregistrare şi entitate
REGISTRATIONID Int32 Identificatorul înregistrării
LANDID Int32 Identificatorul terenului la care se referă înregistrarea
BUILDINGID Int32 Identificatorul construcţiei la care se referă înregistrarea
IUID Int32 Identificatorul unităţii individuale la care se referă înregistrarea


Denumire Relaţie Tabel Părinte Coloana Părinte Tabel Copil Coloana Copil
FK_Building_IndividualUnit Building BUILDINGID IU BUILDINGID
FK_Building_BuildingCommonParts Building BUILDINGID BuildingCommonParts BUILDINGID
FK_Immovable_Building Land LANDID Building LANDID
FK_FileDescription_Land FileDescription FILEID Land FILEID
FK_Address_Building Address ADDRESSID Building ADDRESSID
FK_Building_Points Building BUILDINGID Points BUILDINGID
FK_Immovable_Points Land LANDID Points IMMOVABLEID
FK_Address_Immovable Address ADDRESSID Land ADDRESSID
FK_Immovable_Parcel Land LANDID Parcel LANDID
FK_Person_FileDescription FileDescription FILEID Person FILEID
FK_Address_Person Address ADDRESSID Person ADDRESSID
FK_Deed_FileDescription FileDescription FILEID Deed FILEID
FK_Land_RegistrationXEntity Land LANDID RegistrationXEntity LANDID
FK_Building_InscrierexEntitate Building BUILDINGID RegistrationXEntity BUILDINGID
FK_IU_RegistrationXEntity IU IUID RegistrationXEntity IUID
FK_Registration_RegistrationXEntity Registration REGISTRATIONID RegistrationXEntity REGISTRATIONID
FK_Land_ContestedxEntity Land LANDID ContestedxEntity LANDID
FK_Building_ContestedxEntity Building BUILDINGID ContestedxEntity BUILDINGID
FK_IU_ContestedxEntity IU IUID ContestedxEntity IUID
FK_Contested_ContestedxEntity Contested CONTESTEDID ContestedxEntity CONTESTEDID
FK_Deed_Registration Deed DEEDID Registration DEEDID
FK_Registration_Person Registration REGISTRATIONID Person REGISTRATIONID

ANEXA Nr. 9
 
ANGAJAMENTUL PRIMARULUI 

    Subsemnatul/a . . . . . . . . . . Primar al UAT . . . . . . . . . . mă oblig ca pe perioada derulării contractului nr. . . . . . . . . . ., să pun la dispoziţie toate datele şi informaţiile gestionate de către Primăria . . . . . . . . . .cu privire la sectorul cadastral/UAT . . . . . . . . . ., să asigur participarea personalului din cadrul primăriei, la realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi să respect toate obligaţiile stabilite prin lege în sarcina primarului şi a primăriei, în vederea realizării lucrărilor în sectorul cadastral/UAT . . . . . . . . . . 

Data Semnătura

ANEXA Nr. 10
 

MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ 

RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ 
Scara 1: . . . . . . . . . . 

    UAT . . ., Sector cadastral . . . 
    Identificator înregistrare sistematică: 
    Adresa unităţii individuale: 

Se completează cu releveul unităţii individuale
Se completează cu tabelul centralizator al suprafeţelor utile ale încăperilor unităţii individuale


Executant
(nume/denumire, semnătură şi ştampilă)

   Notă:  
    În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: Lucrări de înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării 

ANEXA Nr. 11
 
GRAFICUL DE ACTIVITĂŢI 


Nr. activitate Descriere activitate Responsabil de activitate Durata estimată a activităţii (săptămâni)
1 Raportul preliminar Prestator 6
2 Verificarea şi recepţia livrării nr. 1 - Raportul Preliminar ANCPI/OCPI 2 - 4
3 Derularea lucrărilor de specialitate Prestator 20 - 601)
4 Verificarea şi recepţia livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" OCPI, ANCPI 10
5 Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastrului OCPI, Primărie 2
6 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului şi primirea cererilor de rectificare/ contestaţiilor cu privire la posesori Primărie, OCPI, 8
7 Soluţionarea cererilor de rectificare/contestaţiilor cu privire la posesori OCPI, Prestator 8
8 Actualizarea documentelor tehnice în urma soluţionării cererilor de rectificare Prestator 4
9 Verificarea şi recepţia livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală" OCPI, ANCPI 4

   1) Perioada specifică pentru fiecare sector/UAT este prevăzută în programul de livrări al Contractului 

   Notă:  
    Durata activităţilor este estimativă 

ANEXA Nr. 12
 
FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE 

Nr . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . 

CERERE DE RECTIFICARE 

    Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . . . . ., domiciliat în/cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector nr. /judeţul . . . . . . . . . ., identificat cu BI/CI, seria . . . . . . . . . ., nr . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . /CUI . . . . . . . . . ., reprezentat/ă prin . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector nr. /judeţul . . . . . . . . . ., identificat cu BI/CI, seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . ., conform procurii/împuternicirii nr. . . . . . . . . . ., 
    În baza prevederilor art. 14 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, republicată, ca urmare a verificării documentelor tehnice ale cadastrului aferente unităţii administrativ- teritoriale . . . . . . . . . ./sectorului cadastral . . . . . . . . . .afişate la sediul . . . . . . . . . ./pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, formulez cerere de rectificare a imobilului identificat în Registrul cadastral al imobilelor cu ID nr. . ., cu privire la următoarele aspecte: 
   1. . . . . . . . . . . 
   2. . . . . . . . . . . 
   n. . . . . . . . . . 
    Pentru a susţine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale următoarelor acte juridice: . . . . . . . . . . 

Data Semnătura,

   Notă:  
    O cerere de rectificare are ca obiect un imobil. 

ANEXA Nr. 13
 
FORMULAR PROCES VERBAL SOLUŢIONARE CERERE DE RECTIFICARE 

    Antet OCPI 

PROCES-VERBAL
Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
 

    În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, personalul desemnat pentru soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate pentru unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . ./sector cadastral . . . . . . . . . ., numit prin . . . . . . . . . ., compus din următorii membri: . . . . . . . . . . 
    Analizând cererea de rectificare nr . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .formulată de (numele şi prenumele solicitantului) . . . . . . . . . ., cu privire la imobilul identificat în documentele tehnice cadastrale ale unităţii administrativ-teritoriale
. . . . . . . . . ./sector cadastral . . . . . . . . . .cu ID nr . . . . . . . . . .
 
    În baza (acte, măsurători topografice etc.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    DECIDE: 
    ADMITE cererea şi dispune rectificarea imobilului cu ID . . . . . . . . . . astfel: . . . . . . . . . . 
    RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele . . . . . . . . . . 
    Prezentul proces-verbal se comunică persoanelor care au formulat cererea de rectificare şi altor persoane interesate potrivit documentelor tehnice ale cadastrului. 
    Procesul-verbal poate fi contestat cu plângere la judecătorie, în termen de 15 zile de la comunicare. 

Semnăturile membrilor desemnaţi cu soluţionarea cererilor de rectificare
(nume şi prenume) . . . . . . . . . .
(nume şi prenume) . . . . . . . . . .

   Notă:  
    În situaţia în care cererea de rectificare afectează şi alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se dispune notarea cererii de rectificare în fişierele cgxml ale imobilelor afectate şi rectificarea acestor imobilelor conform situaţiei rezultate din acte, măsurători etc. 

ANEXA Nr. 14
 
ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE 

    Subsemnatul/a . . . . . . . . . . angajat la . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . . mă oblig ca pe perioada derulării contractului nr. . . . . . . . . . . având ca obiect realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în UAT/sectorul cadastral: . . . . . . . . . .1), să asigur confidenţialitatea datelor şi informaţiilor gestionate de către ANCPI, cu care intru în contact pe toată perioada de derulare a contractului, precum şi pentru o perioadă de 5(cinci) ani de la data finalizării acestuia. 
   1) se enumeră sectoarele cadastrale/unităţile administrativ-teritoriale din lotul respectiv 

Data Semnătura